Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549103

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 24 listopada 2014 r.
I SA/Gd 877/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi J.D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 15 maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia:

1.

odrzucić zażalenie;

2.

zwrócić stronie skarżącej ze Skarbu Państwa kwotę 100,- zł (słownie: sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu od zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 2 października 2014 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęło zażalenie J.D. reprezentowanego przez I.D. na postanowienie WSA w Gdańsku z dnia 2 września 2014 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 2 października 2014 r. wezwano I.D. do usunięcia braku formalnego zażalenia: poprzez złożenie pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do działania w imieniu skarżącego przed sądami administracyjnymi. Natomiast zarządzeniem z dnia 3 października 2014 r. wezwano pełnomocnika strony do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100,- zł. Przy czym zobowiązano stronę do dokonania powyższych czynności - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Doręczenie powyższych wezwań nastąpiło w dniu 22 października, wobec czego termin do nadesłania pełnomocnictwa i uiszczenia wpisu upływał w dniu 29 października 2014 r.

Z akt sprawy wynika, że strona skarżąca uiściła wpis sądowy od zażalenia w dniu 27 października 2014 r., natomiast nie nadesłała pełnomocnictwa do działania przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje.

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Na mocy art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. dalej jako "p.p.s.a.") do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Zgodnie z art. 178 powołanej ustawy sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Z powołanych przepisów wynika zatem, że nieusunięcie braków formalnych zażalenia w wyznaczonym terminie, obliguje sąd do odrzucenia zażalenia na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 cyt. ustawy.

Bezsporne w niniejszej sprawie było, że zakreślony stronie skarżącej termin do uzupełnienia braków formalnych zażalenia bezskutecznie upłynął z dniem 29 października 2014 r. Ponieważ brak formalny zażalenia polegający na niezłożeniu pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącego przed sądami administracyjnymi, nie został usunięty w zakreślonym terminie, sąd na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji. O zwrocie wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 ww. ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.