Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884226

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 21 listopada 2012 r.
I SA/Gd 827/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Rischka.

Sędziowie: NSA Małgorzata Tomaszewska, WSA Ewa Wojtynowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 listopada 2012 r. sprawy ze skargi S. Ś.-K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. z dnia 6 czerwca 2012 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.