I SA/Gd 824/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2380665

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 października 2017 r. I SA/Gd 824/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 17 marca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uzupełnienia lub sprostowania co do rozstrzygnięcia treści decyzji postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

"A" Sp. z o.o. z siedzibą w G. (dalej w skrócie zwana Spółką) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 17 marca 2017 r. w przedmiocie odmowy uzupełnienia lub sprostowania co do rozstrzygnięcia treści decyzji.

W odpowiedzi na zarządzenie wzywające do uiszczenia wpisu strona złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy.

Zarządzeniem z dnia 3 sierpnia 2017 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania. Od przedmiotowego zarządzenia Spółka nie wniosła sprzeciwu.

Wobec powyższego, zarządzeniem z dnia 5 września 2017 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu w kwocie 100 zł z pouczeniem, że nieuczynienie zadość wezwaniu w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Przesyłka zawierająca zarządzenie została doręczona Spółce w dniu 8 września 2017 r. Zakreślony termin do uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) - dalej w skrócie p.p.s.a.), skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W niniejszej sprawie skarżąca została wezwana do uiszczenia należnego wpisu i pouczona o skutkach nie zastosowania się do tego wezwania. Przesyłka zawierająca zarządzenie z dnia 5 września 2017 r. została doręczona stronie w dniu 8 września 2017 r. (vide k. 30). Tym samym termin do uiszczenia należnego w sprawie wpisu od skargi upływał w dniu 15 września 2017 r. Wpis taki nie został uiszczony, a zatem zakreślony termin upłynął bezskutecznie.

Należy przy tym dodać, że skarżącej Spółce nie przyznano prawa pomocy poprzez zwolnienie z obowiązku uiszczania kosztów sądowych, a zarządzenie referendarza sądowego pozostawiające wniosek strony bez rozpoznania stało się prawomocne wobec niewniesienia sprzeciwu.

Mając na uwadze ww. stan faktyczny i prawny, Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.