Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1503456

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 10 września 2014 r.
I SA/Gd 735/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 10 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi W. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 14 marca 2013 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 i 2010 rok postanawia odrzucić zażalenie z dnia 23 czerwca 2014 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 3 stycznia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił W. K. przyznania prawa pomocy.

Skarżący w dniu 6 lutego 2014 r. wniósł z zachowaniem ustawowego terminu zażalenie od powyższego postanowienia.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 24 marca 2014 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braku formalnego zażalenia z dnia 6 lutego 2014 r. poprzez złożenie podpisanego odpisu zażalenia - celem doręczenia organowi - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wezwanie wysłano za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez skarżącego. Jak wynika z pisma operatora pocztowego z dnia 27 maja 2014 r., przesyłkę listowną awizowano w dniu 31 marca 2014 r. Zawiadomienie o możliwości odbioru tej przesyłki pozostawiono w oddawczej skrzynce pocztowej. Powtórne awizowanie przesyłki nastąpiło w dniu 8 kwietnia 2014 r., a zawiadomienie o możliwości odbioru tej przesyłki ponownie pozostawiono w oddawczej skrzynce pocztowej adresata.

Skutek doręczenia powyższego wezwania nastąpił w dniu 14 kwietnia 2014 r.

W dniu 16 kwietnia 2014 r. skarżący odebrał przesyłkę listowną, zawierającą wspomniane wezwanie do uzupełnienia braku formalnego zażalenia z dnia 6 lutego 2014 r. poprzez złożenie podpisanego odpisu zażalenia wraz ze stosownym pouczeniem.

Skarżący uzupełnił braki formalne zażalenia w dniu 23 kwietnia 2014 r., nadając w placówce pocztowej podpisany odpis zażalenia z dnia 6 lutego 2014 r.

Postanowieniem z dnia 10 czerwca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił zażalenie W. K. z dnia 6 lutego 2014 r.

Kwestionując powyższe postanowienie, skarżący pismem z dnia 23 czerwca 2014 r. wniósł zażalenie.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 2 lipca 2014 r. zobowiązano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez podpisanie zażalenia lub złożenie podpisanego odpisu zażalenia-celem doręczenia organowi administracji-w terminie 7 dni, pod rygorem pod odrzucenia zażalenia.

Wezwanie wysłano za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez skarżącego. W piśmie z dnia 27 sierpnia 2014 r. operator pocztowy poinformował, że przesyłka listowna była dwukrotnie awizowana w dniach 11 lipca 2014 r. oraz 21 lipca 2014 r., o czym adresat był poinformowany poprzez umieszczenie zawiadomień w skrzynce pocztowej.

Skutek doręczenia powyższego wezwania nastąpił w dniu 25 lipca 2014 r.

W dniu 28 lipca 2014 r. skarżący odebrał przesyłkę listowną, zawierającą wezwanie do uzupełnienia braku formalnego zażalenia z dnia 23 czerwca 2014 r.

Następnie w dniu 4 sierpnia 2014 r. skarżący uzupełnił braki formalne zażalenia, nadając w placówce pocztowej podpisany odpis zażalenia z dnia 23 czerwca 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do treści z art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", zażalenie, oprócz dodatkowych warunków, powinno przede wszystkim czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym. Takie wymagania przewidziane zostały w Rozdziale 1 Działu III ww. ustawy. I tak zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika. Jak natomiast stanowi art. 47 § 2 p.p.s.a., odpisami w rozumieniu § 1 mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej.

Z art. 49 § 1 tejże ustawy wynika, iż w wypadku, gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku natomiast zażalenia, jeżeli strona w wyznaczonym terminie nie uzupełni jego braków, to zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 powołanej ustawy sąd wojewódzki odrzuci je na posiedzeniu niejawnym.

W rozpoznawanej sprawie W. K. został wezwany do uzupełnienia braku formalnego zażalenia z dnia 23 czerwca 2014 r. poprzez złożenie podpisanego odpisu zażalenia - celem doręczenia organowi-w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Powyższy brak formalny został usunięty przez skarżącego po upływie terminu.

Podstawą tej kwalifikacji jest art. 73 p.p.s.a., który ma zastosowanie w przypadku niemożności dokonania doręczenia adresatowi ani bezpośrednio, o czym - w odniesieniu do osób fizycznych - stanowi art. 67 § 1 p.p.s.a., ani za pośrednictwem osoby uprawnionej zgodnie z art. 72 § 1 p.p.s.a. W takiej sytuacji, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2 (art. 73 § 1 p.p.s.a.). Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (art. 73 § 2 p.p.s.a.). Stosownie do § 3 tego artykułu w przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Zgodnie zaś z § 4 tego artykułu doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1.

Domniemanie doręczenia przesyłki adresatowi, o którym mowa w art. 73 § 4 p.p.s.a., polega na założeniu, że adresat przesyłki zapoznał się z jej treścią ostatniego dnia tego terminu, a zatem z tą datą wiążą się również odpowiednie skutki procesowe.

Co ważne, faktyczne odebranie pisma w urzędzie pocztowym, już po upływie terminu wskazanego w art. 73 § 1 p.p.s.a. - jak ma to miejsce w niniejszej sprawie - nie ma zatem wpływu na skutek określony w art. 73 § 4 p.p.s.a. (por. postanowienia NSA z dnia 16 listopada 2004 r., GZ 104/04; z dnia 28 stycznia 2013 r., II FZ 1055/12, z dnia 14 lutego 2013 r., II FZ 36/13, z dnia 5 marca 2013 r. II FZ 40/13 dostępne na stronie: www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

W realiach rozpoznawanej sprawy w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 2 lipca 2014 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braku formalnego zażalenia z dnia 23 czerwca 2014 r. poprzez złożenie podpisanego odpisu zażalenia - celem doręczenia organowi - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wezwanie wysłano za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany przez skarżącego. Jak wynika z pisma operatora pocztowego z dnia 27 sierpnia 2014 r. (akta sprawy, k. 89), przesyłkę listowną awizowano w dniu 11 lipca 2014 r. Zawiadomienie o możliwości odbioru tej przesyłki pozostawiono w oddawczej skrzynce pocztowej. Powtórne awizowanie przesyłki nastąpiło w dniu 21 lipca 2014 r., a zawiadomienie o możliwości odbioru tej przesyłki ponownie pozostawiono w oddawczej skrzynce pocztowej adresata. Czternastodniowy okres, o którym mowa w art. 73 § 1 p.p.s.a., upłynął zatem w dniu 25 lipca 2014 r. i z upływem tego dnia, stosownie do art. 73 § 4 p.p.s.a., doręczenie należy uznać za dokonane. Zatem siedmiodniowy termin do usunięcia braków formalnych zażalenia upłynął z dniem 1 sierpnia 2014 r.

Tymczasem braki formalne zażalenia skarżący uzupełnił w dniu 4 sierpnia 2014 r., nadając w placówce pocztowej podpisany odpis zażalenia, a więc po upływie wyznaczonego terminu, co skutkuje odrzuceniem zażalenia.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.