Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2172914

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 listopada 2016 r.
I SA/Gd 617/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska (spr.).

Sędziowie NSA: Małgorzata Gorzeń, Elżbieta Rischka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 3 listopada 2016 r. sprawy ze skargi F. I. Products Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w na decyzję Dyrektora Izby Celnej w z dnia 18 marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 5 sierpnia 2015 r. przedstawiciel bezpośredni A Sp. z o.o., złożył w Urzędzie Celnym wnioski o sprostowanie zgłoszeń celnych w związku ze zmianą klasyfikacji towarowej do kodu 8716 90 90 00. Wnioski o udzielenie zwrotu należności w trybie art. 236 Wspólnotowego Kodeksu Celnego dotyczyły m.in. następujących zgłoszeń celnych:

1.

(...) z dnia 14 stycznia 2015 r.,

2.

(...) z dnia 16 grudnia 2014 r.,

3.

(...) z dnia 11 września 2014 r.,

4.

(...) z dnia 25 lutego 2014 r.,

5.

(...) z dnia 17 stycznia 2014 r.,

6.

(...) z dnia 15 stycznia 2014 r.,

7.

(...) z dnia 25 listopada 2013 r.,

8.

(...) z dnia 31 października 2013 r.,

9.

(...) z dnia 21 marca 2013 r.,

10.

(...) z dnia 29 maja 2013 r.,

11.

(...) z dnia 9 kwietnia 2013 r.,

12.

(...) z dnia 14 marca 2013 r.,

Wniosek o korektę klasyfikacji taryfowej towarów objętych ww. zgłoszeniem celnym oraz zwrot cła uzasadniono otrzymaniem przez A Sp. z o.o. wiążącej informacji taryfowej z dnia 6 lipca 2015 r. (nr (...)), wydanej przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie, w której określono dla analogicznego towaru kod TARIC 8716 90 90. W toku postępowania okazano kolejne decyzje WIT o numerach (...), wydane przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w dniu 8 października 2015 r. Przedmiotem tych WIT-ów również były aluminiowe odlewy - tłoki do produkcji amortyzatorów i jako prawidłowy wskazano kod TARIC 8716 90 90.

Po przeprowadzeniu postępowania w niniejszej sprawie Naczelnik Urzędu Celnego w dniu 23 grudnia 2015 r. wydał decyzję w stosunku do ww. zgłoszenia celnego, w której:

- odmówił zmiany kodu taryfy celnej towaru - "części samochodowe/tłoki do produkcji 1. odmówił zmiany kodu taryfy celnej towaru - "części samochodowe/tłoki odbojniki do produkcji amortyzatorów" do kodu TARIC 8716 90 90 00;

- odmówił zwrotu należności celnych w kwocie 33.694 zł;

- orzekł o klasyfikacji taryfowej towaru w postaci: "pozostałe artykuły odlewane z aluminium - komponenty do produkcji amortyzatorów" do kodu TARIC 7616 99 10 99;

- orzekł o klasyfikacji taryfowej towaru w postaci: "odbojniki z tworzyw sztucznych - komponenty do produkcji amortyzatorów" do kodu TARIC 3926 90 97 90;

- określił stawkę erga omnes dla ww. towarów w wysokości odpowiednio:

* poz. 1 - 6%,

* poz. 2 - 6,5%;

- określił niezaksięgowaną kwotę należności celnych (A00), podlegającą retrospektywnemu zaksięgowaniu, w wysokości 51.880 zł;

- orzekł o poborze odsetek, wynikających z art. 65 ust. 5 ustawy - Prawo celne.

Jednocześnie w dniu 23 grudnia 2015 r. Naczelnik Urzędu Celnego wydał decyzję, w której określił podatek od towarów i usług z tytułu importu towarów (B00) w łącznej wysokości 463.457,- zł oraz orzekł o poborze odsetek, wynikających z art. 37 ust. 1a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.t.u., od kwoty 11.931,- zł, stanowiącej różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji, a podatkiem pobranym przez Naczelnika Urzędu Celnego na podstawie ww. zgłoszenia celnego.

Od powyższej decyzji pismem z dnia 15 stycznia 2016 r. pełnomocnik strony złożył odwołanie, w którym wniósł o uchylenie w całości decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 23 grudnia 2015 r., określającej podatek od towarów i usług z tytułu importu towarów (B00) i orzekającej o poborze odsetek wynikających z art. 37 ust. 1a u.p.t.u., a także o wydanie decyzji o umorzeniu postępowania podatkowego w zakresie określenia podatku VAT z tytułu importu towarów jako bezprzedmiotowego.

Dyrektor Izby Celnej w dniu 18 marca 2016 r. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Celnego w zakresie określenia podatku VAT od importu przedmiotowych towarów.

Na powyższą decyzję pełnomocnik strony złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Skarżący zarzucił decyzji Dyrektora Izby Celnej z dnia 18 marca 2016 r. naruszenie następujących przepisów prawa:

- naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 19a ust. 9, art. 30b ust. 1, art. 33 ust. 2, art. 34 ust. 4, art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a u.p.t.u. oraz art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 19 ust. 7, art. 29 ust. 13 i 15 i art. 37 obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., w związku z art. 7 i 8 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35) - poprzez niewłaściwe określenie kwoty podatku VAT z tytułu importu towaru oznaczonego prawidłowo jako "Części samochodowe (Tłok poduszki amortyzatora pneumatycznego układu jezdnego)";

- naruszenie przepisów art. 121 § 1, art. 122, art. 124, art. 187 § 1 i art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - poprzez całkowicie dowolną ocenę materiału dowodowego sprawy, niewyjaśnienie wszystkich okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz sprzeczność ustaleń organu z treścią zebranego w sprawie materiału, w szczególności w zakresie ustalenia prawidłowego stanu towaru w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego, jak również pominięcie rozstrzygnięcia zawartego w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 lipca 2015 r., sygn. akt III SA/Gd 272/15,

- naruszenie art. 37 ust. 1a u.p.t.u. poprzez nieprawidłowe orzeczenie o poborze odsetek w kwocie stanowiącej różnicę między podatkiem wynikającym z przedmiotowej decyzji, a podatkiem pobranym przez Naczelnika Urzędu Celnego na podstawie wskazanych w tej decyzji zgłoszeń celnych SAD.

Strona skarżąca wniosła o uwzględnienie skargi i uchylenie w całości decyzji Dyrektora Izby Celnej oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Urzędu Celnego oraz zasądzenie na rzecz strony skarżącej kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Dyrektor Izby Celnej wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1066) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej zwanej p.p.s.a., sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Ponadto zgodnie z art. 133 p.p.s.a. sąd administracyjny rozpoznając skargę na decyzję ocenia stan faktyczny i prawny na dzień wydania tej decyzji.

Zmiana klasyfikacji taryfowej importowanego towaru dokonana przez organy celne, a w konsekwencji zmiana stawki cła (z 3,5% na 6%) ma wpływ na wymiar podatku od towarów i usług. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 u.p.t.u., przedmiotowa ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług definiują przepisy art. 5 u.p.t.u. Na mocy tego przepisu opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. import towarów (art. 5 ust. 1 pkt 3). Podmiotowy zakres opodatkowania w imporcie towarów definiuje przepis art. 17 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., stanowiąc, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną. Zgodnie z art. 19a ust. 9 ww. ustawy, obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11. W myśl art. 30b ust. 1 u.p.t.u. podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy.

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 1 u.p.t.u., stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a ust. 1 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z powyższego wynika, że zaskarżona decyzja jest konsekwencją orzeczenia o klasyfikacji przedmiotowych towarów w decyzji Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 23 grudnia 2015 r., w której wskazano zasadę klasyfikacji towaru do kodu 7616 99 10 99, obejmującego pozostałe odlewane artykuły wykonane z aluminium oraz do kodu 3926 90 97 90, obejmującego odbojniki z tworzyw sztucznych.

Decyzja z dnia 23 grudnia 2015 r. dotycząca długu celnego została utrzymana w mocy przez Dyrektora Izby Celnej decyzją z dnia 16 marca 2016 r. W decyzji tej został podzielony pogląd organu pierwszej instancji co do klasyfikacji taryfowej towarów.

Trafnie organ odwoławczy wskazywał, że organy podatkowe wydając decyzje w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku VAT z tytułu importu, związane były ustaleniami faktycznymi i prawnymi dotyczącymi długu celnego, wynikającymi z ww. decyzji ostatecznej Naczelnika Urzędu Celnego z dnia 23 grudnia 2015 r. nr (...).

Skoro w przedmiotowej sprawie powstał dług celny, powstał także obowiązek podatkowy. Wydając zaskarżoną decyzję w przedmiocie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Celnej związany był ostateczną decyzją celną. Stanowisko to wpisuje się w utrwalony w tym zakresie pogląd sądów administracyjnych (por. wyrok NSA z dnia 4 czerwca 2008 r. I FSK 719/07; z dnia 18 marca 2009 r. I FSK 213/08, wyrok WSA I Sa/Łd 1282/12 z dnia 11 listopada 2012 r., dostępne na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Sąd rozpoznając niniejszą sprawę, będąc związany dyspozycją art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718) nie stwierdził naruszeń prawa materialnego bądź procesowego, które powodowałoby konieczność wyeliminowania zaskarżonej decyzji z obrotu prawnego.

Mając na względzie wszystkie przedstawione powyżej okoliczności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 151 p.p.s.a., oddalił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.