Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 864484

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
I SA/Gd 608/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym skargi M. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 4 kwietnia 2011 r. Nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. postanawia:

odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pan M. C. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 4 kwietnia 2011 r. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 rok.

Zarządzeniem z dnia 22 czerwca 2011 r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu wraz pouczeniem zostało doręczone panu M. C. na adres wskazany w skardze w dniu 15 lipca 2011 r.

Pomimo upływu terminu nie uiszczono wpisu sądowego (dowód: notatka urzędowa sporządzona przez księgowego tut. Sądu w dniu 3 sierpnia 2011 r. - k. 11 akt sądowych).

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 ww. ustawy).

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku działając na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.