Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978600

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 17 listopada 2015 r.
I SA/Gd 592/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Romała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 17 marca 2014 r. nr (...) w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

P. K. wniósł do tutejszego Sądu skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z 17 marca 2014 r. w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe spółki. Wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji skarżący wniósł również o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od opłat sądowych i wydatków.

Ponieważ skarżący w zakreślonym terminie nie złożył wniosku na urzędowym formularzu PPF, zarządzeniem z 25 czerwca 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 592/14 referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pozostawił wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Od powyższego zarządzenia P. K. wniósł sprzeciw, podnosząc że jest ono wadliwe, a decyzja o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpatrzenia jest w całej rozciągłości błędna.

Postanowieniem z 5 sierpnia 2014 r. sygn. akt I SA/Gd 592/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku pozostawił wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

W wyniku wniesionego na powyższe postanowienie zażalenia Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 18 grudnia 2014 r. sygn. akt I FZ 479/14 oddalił je.

W związku z powyższym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 16 stycznia 2015 r., doręczonym 26 stycznia 2015 r., wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie P. K. ponownie wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od opłat sądowych i wydatków.

Ponieważ skarżący w zakreślonym terminie nie złożył wniosku na urzędowym formularzu PPF, zarządzeniem z 4 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Gd 592/14 referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pozostawił wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Od powyższego zarządzenia P. K. wniósł sprzeciw, podnosząc że jest ono wadliwe, a decyzja o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpatrzenia jest w całej rozciągłości błędna Postanowieniem z 24 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Gd 592/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku pozostawił wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

W wyniku wniesionego na powyższe postanowienie zażalenia Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z 28 września 2015 r. sygn. akt I FZ 296/15 oddalił je.

W związku z powyższym zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 19 października 2015 r., doręczonym 26 października 2015 r., wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego zarządzenia z 16 stycznia 2015 r. wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Pomimo upływu terminu skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej jako "p.p.s.a.", skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

Biorąc pod uwagę, że skarżący P. K. pomimo wezwania nie uiścił wpisu sądowego od skargi, a postępowanie wywołane wnioskiem skarżącego o przyznanie prawa pomocy zostało prawomocnie rozstrzygnięte, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.