Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2144080

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 7 listopada 2016 r.
I SA/Gd 573/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Rischka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 4 marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz zabezpieczenia na majątku podatnika postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na ww. decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 4 marca 2016 r. w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz zabezpieczenia na majątku podatnika.

Powyższa decyzja została doręczona stronie skarżącej w dniu 8 marca 2016 r.

Skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na ww. decyzję nadając przesyłkę listem poleconym w dniu 8 kwietnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do art. 53 § 1 w zw. z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718) - dalej zwana p.p.s.a. skargę wnosi się do sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Z kolei zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 wskazanej ustawy sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie, zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 8 marca 2016 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał zatem w dniu 7 kwietnia 2016 r. Skarżący nadając przesyłkę pocztową zawierającą skargę w dniu 8 kwietnia 2016 r. nie dochował zatem ww. terminu do jej wniesienia. Tym samym skargę, jako wniesioną po upływie przewidzianego prawem terminu należało odrzucić.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.