Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1797272

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 24 września 2015 r.
I SA/Gd 528/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Romała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 24 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 sierpnia 2015 r. sygn. akt I SA/Gd 528/15 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 19 grudnia 2014 r. Nr (...) w przedmiocie płatności rolno-środowiskowej na 2013 r. postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2015 r. sygn. akt I SA/Gd 528/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił skarżącemu M. M. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

W dniu 17 sierpnia 2015 r. M. M. przesłał do tutejszego Sądu pismo, w którym podał, że "nie zgadza się z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z sygn. akt I SA/Gd 528/15".

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 sierpnia 2015 r., doręczonym w dniu 31 sierpnia 2015 r., wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez: nadesłanie podpisanego odpisu zażalenia, wskazanie zaskarżonego postanowienia, sformułowanie wniosku o zmianę lub uchylenie zaskarżonego postanowienia, podanie zwięzłego uzasadnienia zażalenia, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu tego zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Pomimo upływu terminu skarżący nie usunął braków formalnych zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej jako "p.p.s.a.", wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2 (art. 197 § 2 p.p.s.a.).

Biorąc pod uwagę, że skarżący pomimo wezwania nie usunął braków formalnych zażalenia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.