Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2638206

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 27 marca 2019 r.
I SA/Gd 458/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia "A" na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 marca 2019 r. sygn. akt I SA/Gd 458/19 o odrzuceniu skargi i zwrocie uiszczonego wpisu od skargi w sprawie ze skargi "A" na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) 2018 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2014 r. postanawia: uchylić w całości postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 458/19.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 4 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę "A" na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) 2018 r. z uwagi na złożenie skargi po terminie oraz zarządził zwrot wpisu w kwocie 100,- zł.

Przy piśmie z dnia 14 marca 2019 r. SKO nadesłało kserokopię koperty, w której skarżąca nadała skargę, celem dołączenia do akt sprawy.

Pismem z dnia 19 marca 2019 r. skarżąca, z zachowaniem ustawowego terminu wniosła zażalenie na powyższe postanowienie, zarzucając m.in. niewłaściwe zastosowanie art. 58 § 1 pkt 2 i art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."). Skarżąca wyjaśniła, że nie uchybiła terminowi do złożenia skargi, jednocześnie załączając potwierdzenie nadania przesyłki datowane 16 stycznia 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie art. 195 § 2 p.p.s.a. jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych.

Według wskazanego powyżej przepisu art. 195 § 2 p.p.s.a., uchylenie zaskarżonego postanowienia przez sąd, który je wydał, jest możliwe wtedy, gdy zażalenie jest "oczywiście uzasadnione". Tak określona podstawa uchylenia wskazuje, że mogą być nią objęte zarówno przyczyny formalne, które zadecydowały o wydaniu zaskarżonego postanowienia, jak i względy merytoryczne. W każdym jednak wypadku istotne jest to, by zasadność zażalenia była "oczywista", to znaczy niewzbudzająca wątpliwości i zauważalna bez potrzeby dokonywania głębszej analizy zaskarżonego postanowienia.

Taki charakter miało zażalenie strony skarżącej na postanowienie tut. sądu z dnia 4 marca 2019 r. odrzucające skargę. Jak wynika bowiem z nadesłanych do akt niniejszej sprawy dokumentów (potwierdzenia nadania przesyłki oraz z koperty), skarga została nadana dnia 16 stycznia 2019 r., natomiast zaskarżoną decyzję doręczono stronie w dniu 17 grudnia 2018 r. Tym samym należało przyjąć, że powyższej czynności dokonano z zachowaniem trzydziestodniowego terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a.

W tych okolicznościach Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że zażalenie jest oczywiście uzasadnione i w trybie autokontroli, na podstawie art. 195 § 2 p.p.s.a. uchylił zaskarżone postanowienie w całości.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.