Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3040099

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 11 sierpnia 2020 r.
I SA/Gd 444/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zbigniew Romała.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.Ż. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 17 lutego 2020 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia zawieszenia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz odpisania podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 31 marca 2020 r. R. Ż. wniósł do tutejszego Sądu skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 17 lutego 2020 r. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zawieszenia w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz odpisania podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 maja 2020 r., wezwano skarżącego do uzupełnia braków formalnych skargi poprzez podanie numeru PESEL oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500 zł. W obu wezwaniach wyznaczono skarżącemu na ich wykonanie termin 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka, zawierająca powyższe wezwania, została doręczona skarżącemu w dniu 2 czerwca 2020 r.

Termin wyznaczony do usunięcia braku formalnego skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego upłynął bezskutecznie w dniu 9 czerwca 2020 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych. Zgodnie natomiast z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

Biorąc pod uwagę, że skarżący pomimo wezwania nie uiścił wpisu sądowego od skargi oraz nie uzupełnił braku formalnego skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.