Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729740

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 1 czerwca 2015 r.
I SA/Gd 424/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Zdzienicka-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 1 kwietnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry postanawia sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 424/15 w ten sposób, że w piątym wersie od dołu na stronie 17. uzasadnienia w miejsce "w sprawie PX/15" wpisać "w sprawie P 4/14".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 5 maja 2015 r. sygn. akt I SA/Gd 424/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę A Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 1 kwietnia 2014 r. w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry.

W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia Sąd, na stronie 17 w piątym wersie od dołu, omyłkowo wskazał sygnaturę wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2015 r. jako "PX/15", zamiast prawidłowo "P 4/14".

Zgodnie z art. 156 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki (§ 1). Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. O sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im odpisach. Dalsze odpisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu (§ 2).

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 156 § 1 i 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.