Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2016090

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 4 kwietnia 2016 r.
I SA/Gd 400/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Agnieszka Dusza-Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A sp. z o.o. z siedzibą w S. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 18 stycznia 2016 r., nr (...) w przedmiocie odsetek za zwłokę od niezapłaconych zaliczek na podatek dochodowego od osób prawnych za lipiec i sierpień 2012 r. postanawia: przyznać wnioskodawczyni prawo pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z 23 marca 2016 r. (data wpływu do Sądu) A sp. z o.o. z siedzibą w S. zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych, w tym wpisu sądowego od skargi w kwocie 3.777 zł.

W motywach wniosku odnotowała, że przedmiotem jej działalności było prowadzenie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, jednakże obecnie ze względu na trudności finansowe spółka nie prowadzi działalności - od 1 lipca 2015 r. została ona zawieszona.

Spółka oświadczyła, że rachunki bankowe zostały jej wypowiedziane. Spółka nie posiada aktywów trwałych - ich poziom kształtuje się w granicach 348,42 zł. Przed wszczęciem postępowania podatkowego spółka sprzedała aktywa trwałe celem zaspokojenia wierzycieli prywatnych. Aktywa obrotowe stanowią należności z tytułu zwrotu podatku, które z uwagi na spór z organami skarbowymi i prowadzoną egzekucje nie zostały spółce wypłacone. Pozostałe aktywa obrotowe stanowią środki pieniężne w kasie w wysokości 50,38 zł. Kapitały spółki są ujemne. Spółka posiada zobowiązania na poziomie 1.234507,36 zł. Sprawozdanie spółki za rok 2015 wykazuje stratę na poziomie 562971,74 zł. Spółka nie posiada obecnie płynności finansowej, nie posiada także dolności kredytowej. Do wniosku dołączone zostały dokumenty księgowe. Końcowo spółka wskazała, że nie posiada środków na poniesienie kosztów sądowych w niniejszym postępowaniu.

Stosownie do przepisu art. 246 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), osobie prawnej może być przyznane prawo pomocy w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Zgodnie z brzmieniem art. 245 § 3 p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

W świetle powołanych uregulowań można zwolnić od kosztów sądowych tylko w sytuacji, gdy wnioskodawca wykaże, że nie ma realnych możliwości finansowych ich poniesienia. Zatem to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy, zaś rozstrzygnięcie w tej kwestii zależy od tego, co zostanie przez stronę udowodnione.

W ustalonym stanie faktycznym uznano, iż skarżąca spółka wykazała, że nie ma obecnie wystarczających środków na poniesienie kosztów sądowych w niniejszej sprawie, w tym wpisu sądowego od skargi. Dokonując oceny możliwości finansowych spółki wzięto pod uwagę w szczególności środki pieniężne, jakimi faktycznie aktualnie ona dysponuje oraz rozmiar egzekwowanych zobowiązań.

Z tych względów, na podstawie przepisu art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.