Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2989622

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 6 czerwca 2018 r.
I SA/Gd 378/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski (spr.).

Sędziowie NSA: Elżbieta Rischka, Małgorzata Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 6 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi M.K. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w G. z dnia 5 lipca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.