Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1368501

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 21 maja 2013 r.
I SA/Gd 374/13
Koszt nabycia akcji spółki komandytowo-akcyjnej.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Stępień (spr.).

Sędziowie NSA: Sławomir Kozik, Joanna Zdzienicka-Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 maja 2013 r. sprawy ze skargi G. D. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

WE WNIOSKU SKIEROWANYM DO MINISTRA FINANSÓW O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Z DNIA 22 SIERPNIA 2012 R. G. D. PRZEDSTAWIŁ NASTĘPUJĄCE ZDARZENIE PRZYSZŁE:

WNIOSKODAWCA JEST OSOBĄ FIZYCZNĄ, AKCJONARIUSZEM W SPÓŁCE KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ. PLANUJE ON PRZYSTĄPIĆ JAKO AKCJONARIUSZ DO INNEJ SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ (DALEJ: "SKA 2"). Z TEGO WZGLĘDU WNIOSKODAWCA WNIESIE DO SKA 2 WKŁADY PIENIĘŻNE ORAZ WKŁADY NIEPIENIĘŻNE. PRZEDMIOTEM WNIESIONYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH NIE BĘDZIE PRZEDSIĘBIORSTWO LUB JEGO ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ. W ZAMIAN ZA WNIESIONE WKŁADY (PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE) WNIOSKODAWCA OTRZYMA AKCJE SKA 2, KTÓRYCH WARTOŚĆ NOMINALNA BĘDZIE RÓWNA WARTOŚCI WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ WARTOŚCI RYNKOWEJ WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH. WNIOSKODAWCA PRZEWIDUJE, IŻ W PRZYSZŁOŚCI DOKONA ODPŁATNEGO ZBYCIA AKCJI OBJĘTYCH W SKA 2 W ZAMIAN ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE ORAZ WKŁADY PIENIĘŻNE. WNIOSKODAWCA PRZEWIDUJE TAKŻE, IŻ W PRZYSZŁOŚCI DOKONA ODPŁATNEGO ZBYCIA WW. AKCJI NA RZECZ SKA 2 W CELU UMORZENIA (UMORZENIE DOBROWOLNE W ROZUMIENIU 359 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH).

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZADANO NASTĘPUJĄCE PYTANIE:

W JAKI SPOSÓB WNIOSKODAWCA POWINIEN USTALIĆ KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W PRZYPADKU ODPŁATNEGO ZBYCIA AKCJI SKA 2, W TYM W CELU UMORZENIA (UMORZENIA DOBROWOLNEGO W ROZUMIENIU 359 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH), KTÓRE WNIOSKODAWCA OBEJMIE ZA WKŁADY PIENIĘŻNE ORAZ ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE, BIORĄC POD UWAGĘ, IŻ WARTOŚĆ NOMINALNA ZBYWANYCH AKCJI SKA 2 BĘDZIE RÓWNA WARTOŚCI RYNKOWEJ WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH ORAZ WARTOŚCI WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH?

W OCENIE WNIOSKODAWCY, W PRZYPADKU ODPŁATNEGO ZBYCIA PRZEZ NIEGO, W TYM ZBYCIA W CELU UMORZENIA (UMORZENIE DOBROWOLNE) AKCJI OBJĘTYCH W SKA 2 W ZAMIAN ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE ORAZ PIENIĘŻNE - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW NALEŻY USTALIĆ:

1. W PRZYPADKU AKCJI SKA 2 OBJĘTYCH W ZAMIAN ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE - NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 22 UST. L F PKT L USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, TJ. W WYSOKOŚCI NOMINALNEJ WARTOŚCI OBJĘTYCH AKCJI W SKA 2;

2. W PRZYPADKU AKCJI SKA 2 OBJĘTYCH W ZAMIAN ZA WKŁADY PIENIĘŻNE - NA PODSTAWIE ART. 23 UST. 1 PKT 38 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, TJ. W WYSOKOŚCI WYDATKÓW PONIESIONYCH NA OBJĘCIE AKCJI SKA 2.

W INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Z DNIA 21 LISTOPADA 2012 R. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ, DZIAŁAJĄC W IMIENIU MINISTRA FINANSÓW, NIE PODZIELIŁ STANOWISKA WNIOSKODAWCY I STWIERDZIŁ, ŻE WNIESIENIE APORTU DO SPÓŁEK OSOBOWYCH JEST NEUTRALNE PODATKOWO. ZATEM WNIOSKODAWCA WNOSZĄC APORT DO SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ (W INNEJ POSTACI NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWO LUB JEGO ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ) NIE ROZPOZNA KOSZTU Z TYTUŁU ODPŁATNEGO ZBYCIA OBJĘTYCH W TEN SPOSÓB AKCJI W TAKIEJ WYSOKOŚCI, JAK AKCJONARIUSZ SPÓŁKI AKCYJNEJ, KTÓRY UPRZEDNIO PRZYCHÓD OPODATKOWAŁ. W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODU BĘDĄ WYŁĄCZNIE WYDATKI HISTORYCZNE PONIESIONE NA NABYCIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKU, STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT WKŁADU DO SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ. NATOMIAST W PRZYPADKU, GDY ZBYWANE AKCJE SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ ZOSTANĄ OBJĘTE W ZAMIAN ZA WKŁAD PIENIĘŻNY - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW Z TYTUŁU ICH ZBYCIA (W TYM DOBROWOLNEGO UMORZENIA) WNIOSKODAWCA WINIEN USTALIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ART. 23 UST. 1 PKT 38 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, CZYLI JAKO WYDATKI PONIESIONE NA ICH OBJĘCIE.

NIE ZGADZAJĄC SIĘ Z POWYŻSZYM STANOWISKIEM, WNIOSKODAWCA WNIÓSŁ WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA.

PO DOKONANIU ANALIZY ZARZUTÓW PRZYTOCZONYCH W WEZWANIU DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ, DZIAŁAJĄC W IMIENIU MINISTRA FINANSÓW, STWIERDZIŁ BRAK PODSTAW DO ZMIANY INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO, CO PRZEDSTAWIONO W ODPOWIEDZI NA WEZWANIE DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA.

W DNIU 15 LUTEGO 2013 R. ZŁOŻONA ZOSTAŁA SKARGA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W GDAŃSKU, W KTÓREJ STRONA W CAŁOŚCI ZASKARŻYŁA WYDANĄ PRZEZ DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ INTERPRETACJĘ INDYWIDUALNĄ Z DNIA 21 LISTOPADA 2012 R. WNIOSŁA:

1. NA PODSTAWIE ART. 146 § 1 p.p.s.a. - O UCHYLENIE ZASKARŻONEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO W CAŁOŚCI. ZDANIEM STRONY, W PONOWNIE WYDANEJ INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI, DOKONANA PRZEZ DYREKTORA OCENA STANOWISKA STRONY SKARŻĄCEJ POWINNA WSKAZYWAĆ JEGO PRAWIDŁOWOŚĆ W PEŁNI, TJ. BYĆ TAKA, IŻ:

- KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W PRZYPADKU ODPŁATNEGO ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ, W TYM W CELU ICH DOBROWOLNEGO UMORZENIA, KTÓRE ZOSTAŁY OBJĘTE ZA WKŁAD PIENIĘŻNY, POWINNY ZOSTAĆ USTALONE NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 23 UST. 1 PKT 38 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, TJ. W WYSOKOŚCI WYDATKÓW PONIESIONYCH NA OBJĘCIE TYCH AKCJI,

- KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W PRZYPADKU ODPŁATNEGO ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ, W TYM W CELU ICH DOBROWOLNEGO UMORZENIA, KTÓRE ZOSTAŁY OBJĘTE W ZAMIAN ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE POWINNY ZOSTAĆ USTALONE NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 22 UST. 1F PKT 1 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, TJ. W WYSOKOŚCI NOMINALNEJ WARTOŚCI OBJĘTYCH AKCJI W SPÓŁCE KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ;

2. NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 200 I ART. 210 § 1 p.p.s.a. - ZASĄDZENIE OD ORGANU NA RZECZ SKARŻĄCEGO ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO W TYM KOSZTÓW ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO, ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI.

2. ZARZUTY ZAWARTE W SKARDZE.

STRONA ZARZUCA ORGANOWI PODATKOWEMU NARUSZENIE:

1. PRZEPISU ART. 22 UST. 1F PKT 1 W ZWIĄZKU Z ART. 30B UST. 2 PKT 1 USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, POPRZEZ NIEUZNANIE ZA PRAWIDŁOWE STANOWISKO SKARŻĄCEGO W ZAKRESIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW W PRZYPADKU ODPŁATNEGO ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ (W TYM W CELU ICH DOBROWOLNEGO UMORZENIA), KTÓRE SKARŻĄCY OBEJMIE W ZAMIAN ZA WKŁAD NIEPIENIĘŻNY W INNEJ POSTACI NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWO LUB JEGO ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ, JAKO KOSZTÓW USTALONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 22 UST. 1F PKT 1 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, TJ. W WYSOKOŚCI NOMINALNEJ WARTOŚCI OBJĘTYCH AKCJI W SPÓŁCE KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ;

2. PRZEPISU ART. 120 ORAZ 121 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. ORDYNACJA PODATKOWA POPRZEZ UZNANIE:

A)

ZA PRAWIDŁOWE W INNYCH INTERPRETACJACH INDYWIDUALNYCH STANOWISKO, ZGODNIE Z KTÓRYM USTALANIE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODU W PRZYPADKU ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ OBJĘTYCH ZA WKŁAD NIEPIENIĘŻNY W POSTACI PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI POWINNO ZOSTAĆ DOKONANE NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 22 UST. 1F PKT 2 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, ORAZ

B)

ZA PRAWIDŁOWE WE WCZEŚNIEJSZYCH INTERPRETACJACH INDYWIDUALNYCH STANOWISKO, ZGODNIE Z KTÓRYM USTALANIE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODU W PRZYPADKU ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ OBJĘTYCH ZA WKŁAD NIEPIENIĘŻNY W INNEJ POSTACI NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWO LUB JEGO ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ POWINNO ZOSTAĆ DOKONANE NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 22 UST. 1F PKT 1 USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH.

W UZASADNIENIU SKARGI STRONA SKARŻĄCA WSKAZAŁA, ŻE W NINIEJSZEJ SPRAWIE KWESTIĄ SPORNĄ JEST SPOSÓB USTALENIA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW W PRZYPADKU ODPŁATNEGO ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ, W CELU ICH DOBROWOLNEGO UMORZENIA, KTÓRE ZOSTAŁY OBJĘTE ZA WKŁAD NIEPIENIĘŻNY, NIEBĘDĄCY PRZEDSIĘBIORSTWEM ANI JEGO ZORGANIZOWANĄ CZĘŚCIĄ.

PRZYWOŁUJĄC PRZEPISY WSKAZANE WE WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI STRONA PODNIOSŁA, IŻ KOSZTY TE POWINNY BYĆ USTALANE NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1F PKT 1 U.P.D.F., ZGODNIE Z KTÓRYM JEST NIMI NOMINALNA WARTOŚĆ OBJĘTYCH AKCJI SKA 2 A STANOWISKO ORGANU STOI W SPRZECZNOŚCI Z LITERALNYM BRZMIENIEM PRZEPISU ART. 30B UST. 2 PKT 1 WW. USTAWY. W KONSEKWENCJI ORGAN ŻĄDA OD SKARŻĄCEGO, ABY POMINĄŁ WYKŁADNIĘ GRAMATYCZNĄ POWOŁANEGO PRZEPISU I DOKONAŁ WYKŁADNI SYSTEMOWEJ UWZGLĘDNIAJĄCEJ INTERES FISKUSA.

NA POTWIERDZENIE PRAWIDŁOWOŚCI POWYŻSZEGO STRONA SKARŻĄCA PRZYTOCZYŁA SZEREG INTERPRETACJI INDYWIDUALNYCH.

KOŃCOWE STRONA SKARŻĄCA ZARZUCIŁA ORGANOWI NARUSZENIE ZASADY PRAWORZĄDNOŚCI ORAZ ZASADY ZAUFANIA OBYWATELI DO ORGANÓW PODATKOWYCH POPRZEZ ODMIENNE STOSOWANIE PRZEPISU ART. 22 UST. 1F PKT 1 LUB PKT 2 WW. USTAWY W ZALEŻNOŚCI OD PRZEDMIOTU WKŁADU I RAZ ODMAWIANIE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA OKREŚLONEGO PRZEPISU, A INNYM RAZEM WSKAZYWANIE DOKŁADNIE TEN SAMEGO PRZEPISU JAKO WŁAŚCIWĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ.

W ODPOWIEDZI NA SKARGĘ MINISTER FINANSÓW WNIÓSŁ O JEJ ODDALENIE, PODTRZYMUJĄC SWOJE DOTYCHCZASOWE STANOWISKO W SPRAWIE.

Uzasadnienie prawne

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

SKARGA JEST BEZZASADNA.

SĄD ADMINISTRACYJNY W RAMACH KONTROLI DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PRZEWIDZIANEJ W ART. 3 USTAWY Z DNIA 30 SIERPNIA 2002 R. - PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI (Dz. U. Z 2012 R., POZ. 270 z późn. zm. - POWOŁYWANEJ DALEJ JAKO p.p.s.a.), UPRAWNIONY JEST DO BADANIA CZY PRZY WYDANIU ZASKARŻONEGO AKTU NIE DOSZŁO DO NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA MATERIALNEGO I PRZEPISÓW POSTĘPOWANIA, NIE BĘDĄC PRZY TYM ZWIĄZANYM GRANICAMI SKARGI (ART. 134 p.p.s.a.). ORZEKANIE - W MYŚL ART. 135 p.p.s.a. - NASTĘPUJE W GRANICACH SPRAWY BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM KONTROLOWANEGO POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, W KTÓREJ ZOSTAŁ WYDANY ZASKARŻONY AKT LUB PODJĘTA ZOSTAŁA CZYNNOŚĆ I ODBYWA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM WÓWCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA. ZGODNIE ŻART. 146 § 1 p.p.s.a. SĄD, UWZGLĘDNIAJĄC SKARGĘ NA AKT LUB CZYNNOŚĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 § 2 PKT 4 I 4A, UCHYLA TEN AKT LUB INTERPRETACJĘ ALBO STWIERDZA BEZSKUTECZNOŚĆ CZYNNOŚCI. W WYPADKU ZAŚ NIEUWZGLĘDNIENIA SKARGI, SĄD, W MYŚL ART. 151 p.p.s.a., SKARGĘ ODDALA.

ZARZUTY POWOŁANE W SKARDZE SĄ NIEUZASADNIONE.

ZGODNIE Z ART. 10 UST. 1 PKT 7 U.P.D.F. JEDNYM ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW SĄ KAPITAŁY PIENIĘŻNE, DO KTÓRYCH USTAWA ZALICZA M.IN. NALEŻNE, CHOĆBY NIE ZOSTAŁY FAKTYCZNIE OTRZYMANE PRZYCHODY Z ODPŁATNEGO ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH MAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ ORAZ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (ART. 17 UST. 1 PKT 6 LIT. A) U.P.D.F.).

W MYŚL ART. 30B UST. 1 U.P.D.F., OD DOCHODÓW UZYSKANYCH Z ODPŁATNEGO ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, I Z REALIZACJI PRAW Z NICH WYNIKAJĄCYCH ORAZ Z ODPŁATNEGO ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH MAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ ORAZ Z TYTUŁU OBJĘCIA UDZIAŁÓW (AKCJI) W SPÓŁKACH MAJĄCYCH OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ ALBO WKŁADÓW W SPÓŁDZIELNIACH W ZAMIAN ZA WKŁAD NIEPIENIĘŻNY W POSTACI INNEJ NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWO LUB JEGO ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ, PODATEK DOCHODOWY WYNOSI 19% UZYSKANEGO DOCHODU.

DOCHODEM, O KTÓRYM MOWA W UST. 1, JEST RÓŻNICA MIĘDZY SUMĄ PRZYCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU ODPŁATNEGO ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH A KOSZTAMI UZYSKANIA PRZYCHODÓW, OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1F LUB UST. 1G, LUB ART. 23 UST. 1 PKT 38, Z ZASTRZEŻENIEM ART. 24 UST. 13 I 14 (ART. 30B UST. 2 PKT 1 U.P.D.F.).

ZGODNIE Z ART. 22 UST. 1 U.P.D.F. KOSZTAMI UZYSKANIA PRZYCHODÓW SĄ KOSZTY PONIESIONE W CELU OSIĄGNIĘCIA PRZYCHODÓW LUB ZACHOWANIA ALBO ZABEZPIECZENIA ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW, Z WYJĄTKIEM KOSZTÓW WYMIENIONYCH W ART. 23.

W PRZYPADKU ODPŁATNEGO ZBYCIA UDZIAŁÓW (AKCJI) W SPÓŁCE ALBO WKŁADÓW W SPÓŁDZIELNI OBJĘTYCH W ZAMIAN ZA WKŁAD NIEPIENIĘŻNY, NA DZIEŃ ZBYCIA TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) ALBO WKŁADÓW, KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODÓW USTALA SIĘ W WYSOKOŚCI NOMINALNEJ WARTOŚCI OBJĘTYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) ALBO WKŁADÓW Z DNIA ICH OBJĘCIA - JEŻELI TE UDZIAŁY (AKCJE) ALBO WKŁADY ZOSTAŁY OBJĘTE W ZAMIAN ZA WKŁAD NIEPIENIĘŻNY W INNEJ POSTACI NIŻ PRZEDSIĘBIORSTWO LUB JEGO ZORGANIZOWANA CZĘŚĆ (ART. 22 UST. 1F PKT 1 U.P.D.F.).

SĄD DOKONUJĄC KONTROLI ZASKARŻONEJ INTERPRETACJI NIE MOŻE ABSTRAHOWAĆ OD ISTNIEJĄCEGO JUŻ DOROBKU ORZECZNICZEGO W PRZEDMIOTOWYM ZAKRESIE, PRZECIWNIE DOROBEK ÓW, ZGODNIE Z POSTULATEM DĄŻENIA DO JEDNOLITOŚCI ORZECZNICTWA SĄDOWEGO STANOWIĆ MUSI ISTOTNY PUNKT ODNIESIENIA. JEST TO TYM BARDZIEJ UPRAWNIONE, ŻE W REALIACH SPRAWY ZAUWAŻALNE JEST UKSZTAŁTOWANIE SIĘ LINII ORZECZNICZEJ, DETERMINOWANEJ TREŚCIĄ UCHWAŁY WYDANEJ W SKŁADZIE SIEDMIU SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W DNIU 14 MARCA 2011 R. W SPRAWIE OZNACZONEJ SYGN. II FPS 8/10. Z TREŚCI ART. 269 p.p.s.a. WYNIKA MOC OGÓLNIE WIĄŻĄCA ZARÓWNO UCHWAŁ ABSTRAKCYJNYCH, JAK I UCHWAŁ KONKRETNYCH (POR. WYROK NSA Z 29 CZERWCA 2010 R., II FSK 739/09, LEX Nr 590600, WYROK NSA Z 18 CZERWCA 2010 R., L FSK 994/09, LEX Nr 594339). ISTOTA OWEJ MOCY OGÓLNIE WIĄŻĄCEJ UCHWAŁ SPROWADZA SIĘ DO TEGO, ŻE STANOWISKO ZAJĘTE W UCHWALE NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO WIĄŻE POŚREDNIO WSZYSTKIE SKŁADY ORZEKAJĄCE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH. DOPÓKI WIĘC NIE NASTĄPI ZMIANA TEGO STANOWISKA, DOPÓTY SĄDY ADMINISTRACYJNE WINNY JE RESPEKTOWAĆ. CELEM DZIAŁALNOŚCI UCHWAŁODAWCZEJ NSA, PRZY PEŁNYM POSZANOWANIU ZASADY NIEZAWISŁOŚCI SĘDZIOWSKIEJ, JEST WŁAŚNIE ZAPEWNIENIE JEDNOLITOŚCI ORZECZNICTWA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH (R. HAUSER, U PROGU REFORMY SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO, PIP 2002, Nr 11, S. 38). JEDNOLITOŚĆ ORZECZNICTWA - DAJĄC STAN STAŁOŚCI, PEWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PRAWNEGO - SŁUŻY RESPEKTOWANIU ZASADY RÓWNOŚCI WOBEC PRAWA. RÓWNE TRAKTOWANIE STRON ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TAKIEJ SAMEJ SYTUACJI FAKTYCZNEJ I PRAWNEJ OZNACZA, ŻE WOBEC NICH MUSI ZAPAŚĆ TAKIE SAMO ROZSTRZYGNIECIE. BIORĄC DODATKOWO POD UWAGĘ, ŻE PRZECIWDZIAŁANIE ROZBIEŻNOŚCIOM W ORZECZNICTWIE MA SZCZEGÓLNE ZNACZENIE WŁAŚNIE W SFERZE PRAWA PUBLICZNEGO, ODWOŁYWANIE SIĘ PRZEZ SĄDY ADMINISTRACYJNE DO UCHWAŁ NSA - PODEJMOWANIE I MOC WIĄŻĄCA KTÓRYCH ZNAJDUJE OPARCIE W USTAWIE - NIE TYLKO NIE UCHYBIA PRAWU ALE I ZE WSZECH MIAR ZASŁUGUJE NA APROBATĘ, (WYROK NSA Z 7 LISTOPADA 2008 R., SYGN. AKT II GSK 457/08). JEDNOLITOŚCI ORZECZNICTWA POWINNO BYĆ WRĘCZ MANIFESTOWANE PRZEZ SĄDY ORZEKAJĄCE W SPRAWACH ADMINISTRACYJNYCH, A CEL TEN REALIZUJE WŁAŚNIE M.IN. AKCENTOWANIE, ŻE ZAPADŁE ROZSTRZYGNIĘCIE ODPOWIADA STANOWISKU PRZYJĘTEMU PRZEZ NSA W UCHWALE, (GLOSA A. SKOCZYLASA DO UCHWAŁY NSA Z DNIA 30 CZERWCA 2008 R. L FPS 1/08 - NIEPUBL.).

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI PRZYJMUJE ZATEM ZNAJDUJĄCY ZASTOSOWANIE NA TLE STANU FAKTYCZNEGO NINIEJSZEJ SPRAWY POGLĄD WYRAŻONY W POWOŁANEJ WYŻEJ UCHWALE, WIĄŻĄCEJ TAKŻE ORGAN. ZWAŻYWSZY NA TREŚĆ PRZYWOŁANEJ UCHWAŁY ZA UZASADNIONE NALEŻY ZATEM UZNAĆ STANOWISKO, WEDLE KTÓREGO WNIESIENIE APORTU DO SPÓŁKI OSOBOWEJ NIE JEST "ZBYCIEM UDZIAŁÓW", O KTÓRYM MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 6 LIT. A u.p.d.o.f. RELACJA TEGO PRZEPISU USTAWY DO JEJ ART. 17 UST. 1 PKT 9 JEST JAK LEX SPECIALIS DO LEX GENERALI. JEŚLI W MAJĄTKU PODATNIKA POJAWIA SIĘ PRZYCHÓD OTRZYMANY W ZAMIAN ZA WNIESIENIE WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO DO SPÓŁKI, TO PRZYCHÓD TAKI JEST OPODATKOWANY TYLKO WÓWCZAS, GDY SPÓŁKA TA POSIADA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ. OTRZYMANIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OSOBOWEJ W ZAMIAN ZA WKŁAD NIEPIENIĘŻNY JEST WIĘC PODATKOWO OBOJĘTNE. TYM SAMYM W ZWIĄZKU Z WNIESIENIEM WKŁADU DO SPÓŁKI OSOBOWEJ W DRODZE APORTU NIE POWSTAJE PRZYCHÓD, KTÓRY MÓGŁBY BYĆ OPODATKOWANY. JAK WSKAZAŁ NSA W PROCESIE WYKŁADNI PRAWA INTERPRETATOROWI NIE WOLNO CAŁKOWICIE IGNOROWAĆ WYKŁADNI SYSTEMOWEJ LUB FUNKCJONALNEJ POPRZEZ OGRANICZENIE SIĘ WYŁĄCZNIE DO WYKŁADNI JĘZYKOWEJ POJEDYNCZEGO PRZEPISU. MOŻE SIĘ BOWIEM OKAZAĆ, ŻE SENS PRZEPISU, KTÓRY WYDAJE SIĘ JĘZYKOWO JASNY, OKAŻE SIĘ WĄTPLIWY, GDY GO SKONFRONTUJEMY Z INNYMI PRZEPISAMI LUB WEŹMIEMY POD UWAGĘ CEL REGULACJI PRAWNEJ. JEDNYM Z NAJMOCNIEJSZYCH ARGUMENTÓW O POPRAWNOŚCI INTERPRETACJI JEST OKOLICZNOŚĆ, ŻE WYKŁADNIA JĘZYKOWA, SYSTEMOWA I FUNKCJONALNA DAJĄ ZGODNY WYNIK (POR. POSTANOWIENIE SN Z DNIA 26 KWIETNIA 2007 R., SYGN. AKT L KZP 6/07, OSNKW 2007/5/37, BIULETYN SN 2007, Nr 5, POZ. 18; POSTANOWIENIE NSA Z DNIA 9 KWIETNIA 2009 R., SYGN. AKT II FSK 1885/07; WYROKI NSA: Z DNIA 19 LISTOPADA 2008 R., SYGN. AKT II FSK 976/08, Z DNIA 2 LUTEGO 2010 R., SYGN. AKT LI FSK 1319/08, Z DNIA 2 MARCA 2010 R., SYGN. AKT II FSK 1553/08, PUBL. HTTP://ORZECZENIA.NSA.GOV.PL/ ORAZ WYPOWIEDZI DOKTRYNY: M. ZIELIŃSKI, WYKŁADNIA PRAWA. ZASADY, REGUŁY, WSKAZÓWKI, WARSZAWA 2010, S. 291 I N., L. MORAWSKI, ZASADY WYKŁADNI PRAWA, TORUŃ 2010, S. 74-83). ŻADEN PRZEPIS PRAWA NIE JEST ODERWANĄ JEDNOSTKĄ, LECZ WYSTĘPUJE W PEWNYM KONTEKŚCIE SYSTEMOWYM -JEST CZĘŚCIĄ OKREŚLONEGO AKTU NORMATYWNEGO, KTÓRY Z KOLEI JEST CZĘŚCIĄ OKREŚLONEJ GAŁĘZI PRAWA PRZYNALEŻĄCEJ DO SYSTEMU PRAWA POLSKIEGO. WYKŁADAJĄC WIĘC DANY PRZEPIS PRAWA, NALEŻY BRAĆ POD UWAGĘ JEGO RELACJE DO INNYCH PRZEPISÓW DANEGO AKTU NORMATYWNEGO (WYKŁADNIA SYSTEMOWA WEWNĘTRZNA) ORAZ DO PRZEPISÓW ZAWARTYCH W INNYCH USTAWACH (WYKŁADNIA SYSTEMOWA ZEWNĘTRZNA). TYLKO BOWIEM REALIZACJA TEJ DYREKTYWY WYKŁADNI PRAWA, OKREŚLANEJ JAKO ARGUMENTUM A RUBRICA, GWARANTUJE ZUPEŁNE I NIESPRZECZNE ODCZYTANIE DANEJ INSTYTUCJI PRAWA Z PRZEPISÓW PRAWA, (POR. L. MORAWSKI, OP. CIT., S. 152 I N.). MAJĄC POWYŻSZE NA UWADZE NSA ZAUWAŻYŁ, ŻE W PRZYPADKU WNIESIENIA WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO DO SPÓŁKI OSOBOWEJ NIE WYSTĘPUJE POJĘCIE "CENY", KTÓRE JEST WŁAŚCIWE DLA WYNAGRODZENIA Z UMÓW SPRZEDAŻY. TYM SAMYM PRZY EWENTUALNYM OBLICZENIU PRZYCHODU, KTÓREGO ŹRÓDŁEM MIAŁOBY BYĆ WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁKI OSOBOWEJ, NIE MOŻNA ZASTOSOWAĆ OGÓLNYCH ZASAD DLA USTALENIA PRZYCHODU. POSZUKUJĄC ODPOWIEDNIKA CENY W PRZYPADKU WNIESIENIA APORTU DO SPÓŁKI OSOBOWEJ MOŻNA SPRÓBOWAĆ ODWOŁAĆ SIĘ DO KONSTRUKCJI "UDZIAŁU W SPÓŁCE". JEDNAKŻE, W PRZYPADKU SPÓŁKI OSOBOWEJ POJĘCIE TO OBEJMUJE NIE TYLKO UPRAWNIENIA MAJĄTKOWE WSPÓLNIKA, ALE TAKŻE NIEMAJĄTKOWE. USTALENIE ZATEM BIEŻĄCEJ WARTOŚCI RYNKOWEJ "UDZIAŁU W SPÓŁCE" JAKO CAŁOŚCI W DNIU WNIESIENIA WKŁADU BYŁOBY PRAKTYCZNIE BARDZO PROBLEMATYCZNE. JEST WIĘC TO WAŻNY ARGUMENT FUNKCJONALNY, KTÓRY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W ANALIZOWANYM ZAGADNIENIU PRAWNYM, GDYŻ POWYŻSZE WĄTPLIWOŚCI PRZY APROBACIE POGLĄDU O KONIECZNOŚCI OPODATKOWANIA WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO DO SPÓŁKI OSOBOWEJ, PROWADZĄ DO RYZYKA DOWOLNEGO OKREŚLANIA PRZEZ ORGANY PODATKOWE WIELKOŚCI PRZYCHODU PODLEGŁEGO OPODATKOWANIU. ZE WZGLĘDU ZAŚ NA ZASADĘ NULLUM TRIBUTUM SINE LEGĘ, KTÓRĄ WYRAŻA ART. 217 KONSTYTUCJI RP ORAZ ZASADĘ PRAWORZĄDNOŚCI, KTÓRĄ WYRAŻAJĄ ART. 2 I 7 KONSTYTUCJI RP, NIE MOŻNA ZAAPROBOWAĆ WYKŁADNI PROWADZĄCEJ DO KONKLUZJI, ŻE NA MOCY ART. 17 UST. 1 PKT 6 LIT. A u.p.d.o.f. WNIESIENIE PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ APORTU DO SPÓŁKI OSOBOWEJ JEST ODPŁATNYM ZBYCIEM. NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY REASUMUJĄC STWIERDZIŁ ZATEM, ŻE W ZAMIAN ZA WNIESIONY APORT WNOSZĄCA GO HIPOTETYCZNA OSOBA FIZYCZNA OTRZYMUJE UDZIAŁY W SPÓŁCE. ONE ZAŚ, MIMO, ŻE ISTOTNIE POSIADAJĄ WARTOŚĆ MATERIALNĄ, NIE STANOWIĄ CENY NABYCIA. OTRZYMUJĄC BOWIEM UDZIAŁY WSPÓLNIK NABYWA CAŁOKSZTAŁT PRAW I OBOWIĄZKÓW ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W PRZEDSIĘWZIĘCIU GOSPODARCZYM SFORMALIZOWANYM W RAMACH SPÓŁKI JAWNEJ. PO JEGO STRONIE NIE POJAWIA SIĘ JEDNAK DOCHÓD MOGĄCY PODLEGAĆ OPODATKOWANIU. TAKA GENERALNA SYTUACJA NIE MOŻE, W OCENIE SKŁADU SIEDMIU SĘDZIÓW NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO, ZOSTAĆ SKUTECZNIE ZAKWALIFIKOWANA JAKO SPEŁNIAJĄCA KRYTERIA PRZEPISÓW u.p.d.o.f., MÓWIĄCYCH O OSIĄGNIĘCIU DOCHODU LUB PRZYCHODU Z ODPŁATNEGO ZBYCIA. DOCHODEM JEST BOWIEM STAN FAKTYCZNY POLEGAJĄCY NA PRZYSPORZENIU MAJĄTKOWYM, KTÓRY W TAK ZARYSOWANEJ SYTUACJI FAKTYCZNEJ NIE WYSTĄPI PO STRONIE OSOBY FIZYCZNEJ WSKUTEK WNIESIENIA APORTU DO SPÓŁKI JAWNEJ, KTÓRA NA MOCY ART. 22 § 1 k.s.h. BEZ WĄTPIENIA JEST SPÓŁKĄ OSOBOWĄ.

W KONSEKWENCJI UPRAWNIONE JEST STANOWISKO ORGANU, ŻE ZA KOSZT NABYCIA AKCJI SPÓŁKI KOMANDYTOWE AKCYJNEJ NIE MOŻNA UZNAĆ WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI Z DNIA ICH OBJĘCIA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ, SKORO WNIESIENIE WKŁADU DO SPÓŁKI OSOBOWEJ W DRODZE APORTU NIE POWODUJE POWSTANIA PRZYCHODU, KTÓRY MÓGŁBY BYĆ OPODATKOWANY; W WYNIKU WNIESIENIA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ DO SPÓŁKI KOMANDYTOWE AKCYJNEJ WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO NIE NASTĘPUJE JEGO ODPŁATNE ZBYCIE, PODOBNIE JAK NIE NASTĘPUJE PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU OBJĘCIE AKCJI W ZAMIAN ZA WKŁAD NIEPIENIĘŻNY, GDYŻ SPÓŁKA KOMANDYTOWE AKCYJNA NIE JEST SPÓŁKĄ KAPITAŁOWĄ. ZATEM PRAWIDŁOWA JEST OCENA, ŻE KOSZTEM NABYCIA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ AKCJI SPÓŁKI KOMANDYTOWE AKCYJNEJ BĘDZIE WARTOŚĆ HISTORYCZNA NABYCIA PRZEZEŃ PRZEDMIOTU APORTU, CZYLI KOSZTY JAKIE PONIÓSŁ WNIOSKODAWCA PRZY NABYCIU WKŁADU. ZA WYDATKI NA NABYCIE PRAWA DO UDZIAŁU W SPÓŁCE OSOBOWEJ NALEŻY UZNAĆ WYDATKI FAKTYCZNIE PONIESIONE PRZEZ WNOSZĄCEGO WKŁAD NA NABYCIE TYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH (TZW. ICH WARTOŚĆ HISTORYCZNĄ). WNIESIENIE TYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU APORTEM DO SPÓŁKI OSOBOWEJ NIE SKUTKUJE BOWIEM POWSTANIEM PO STRONIE WNOSZĄCEGO WKŁAD WYDATKU (EKONOMICZNEGO CIĘŻARU), ZWŁASZCZA W SYTUACJI, GDY WARTOŚĆ TA ODPOWIADA WARTOŚCI UDZIAŁU OBEJMOWANEGO W SPÓŁCE OSOBOWEJ. WNIESIENIE TEGO RODZAJU WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO DO SPÓŁKI OSOBOWEJ JEST DLA WNOSZĄCEGO OBOJĘTNE PODATKOWO I NIE STANOWI ODPŁATNEGO NABYCIA, ANI TEŻ KOSZTEM TEGO NABYCIA NIE MOŻE BYĆ WARTOŚĆ RYNKOWA AKCJI Z DNIA ICH WNIESIENIA PRZEZ WSPÓLNIKA DO SPÓŁKI OSOBOWEJ.

SŁUSZNIE ORGAN AKCENTUJE KWESTIĘ POMINIĘCIA PRZEZ STRONĘ SKARŻĄCĄ ZAGADNIENIA NEUTRALNOŚCI PODATKOWEJ, A TO W KONTEKŚCIE PRZYWOŁANEGO STANOWISKA WYNIKAJĄCEGO Z POWOŁANEJ UCHWAŁY NSA. WOBEC PRZYJĘCIA, ŻE WNIESIENIE APORTU DO SPÓŁKI OSOBOWEJ JEST NEUTRALNE PODATKOWO, NIE MOŻNA PRZYJĄĆ, ŻE W PRZYPADKU ODPŁATNEGO ZBYCIA AKCJI SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ, KOSZTEM BĘDZIE WARTOŚĆ NOMINALNA TYCH AKCJI Z DNIA ICH OBJĘCIA.

PRZY TEJ OCENIE PRZYTOCZYĆ NALEŻY POGLĄD WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE ZAWARTY W UZASADNIENIU WYROKU Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R., SYGN. AKT L SA/Kr 1498/12, WEDLE KTÓREGO CZYNNOŚĆ WNIESIENIA WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO DO SPÓŁKI OSOBOWEJ JEST CZYNNOŚCIĄ NEUTRALNĄ PODATKOWO, A JEST RZECZĄ OCZYWISTĄ, ŻE WOLĄ USTAWODAWCY BYŁO SKORELOWANIE ZE SOBĄ WIELKOŚCI PRZYCHODU DO OPODATKOWANIA Z TYTUŁU OBJĘCIA UDZIAŁÓW Z WIELKOŚCIĄ KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW Z TYTUŁU ICH PÓŹNIEJSZEGO ZBYCIA. ZASADĄ JEST BOWIEM, ŻE OPODATKOWUJĄC WARTOŚĆ NOMINALNĄ W PIERWSZYM WYPADKU MOŻNA JĄ NASTĘPNIE ZALICZYĆ DO KOSZTÓW W PRZYPADKU PÓŹNIEJSZEGO ZBYCIA. PRZYJĘCIE ODMIENNEGO POGLĄDU PROWADZIŁOBY BOWIEM DO ZALICZANIA W KOSZTY WARTOŚCI, KTÓRE UPRZEDNIO NIE STANOWIŁY PODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU PRZYCHODU Z RACJI WYŁĄCZENIA. OBJĘCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OSOBOWEJ W ZAMIAN ZA WKŁAD NIEPIENIĘŻNY NIE POWODUJE POWSTANIA PRZYCHODU I JAKO TAKIE NIE PODLEGA OPODATKOWANIU.

WOBEC POWYŻSZEGO PRZYJĘCIE, ŻE W CZASIE PÓŹNIEJSZEJ SPRZEDAŻY AKCJI OBJĘTYCH W ZAMIAN ZA WKŁAD NIEPIENIĘŻNY ZA KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU UZNAĆ NALEŻY WARTOŚĆ NOMINALNĄ TYCH AKCJI PROWADZIŁOBY DO SZTUCZNEGO POWIĘKSZENIA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU, CO STAŁOBY W SPRZECZNOŚCI Z ZASADĄ POWSZECHNOŚCI OPODATKOWANIA WYRAŻONĄ W KONSTYTUCJI. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM SĄD ORZEKAJĄCY KONSTATUJE NIEPRAWIDŁOWOŚĆ STANOWISKA STRONY SKARŻĄCEJ W ZAKRESIE USTALENIA KOSZTÓW PRZYCHODU NA POZIOMIE CENY NOMINALNEJ. SKORO WNIESIENIE APORTU DO SPÓŁKI OSOBOWEJ JEST NEUTRALNE PODATKOWO, TO JEDYNYMI WYDATKAMI JAKIE PONOSI ZBYWAJĄCY SĄ WYDATKI O CHARAKTERZE HISTORYCZNYM, CZYLI KOSZT HISTORYCZNY UDZIAŁÓW. POWYŻSZA INTERPRETACJA PRZEPISU ART. 22. UST. 1 PKT F U.P.D.F., POZOSTAJE W ZGODZIE ZARÓWNO Z WYKŁADNIĄ FUNKCJONALNĄ JAK I SYSTEMOWĄ PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO. PRZEDSTAWIONE MOTYWY PRZEMAWIAJĄ PRZECIWKO AKCEPTACJI ZARZUTÓW DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA POWOŁANYCH W SKARDZE PRZEPISÓW PRAWA MATERIALNEGO.

ODNOSZĄC SIĘ Z KOLEI DO ZARZUTÓW SKARGI DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA PRZEPISÓW PRAWA PROCESOWEGO SĄD UZNAŁ, ŻE ZARZUT NARUSZENIA ART. 120 ORAZ ART. 121 ORDYNACJI PODATKOWEJ JEST BEZPODSTAWNY. JEST OKOLICZNOŚCIĄ BEZSPORNĄ, ŻE W OBIEGU FUNKCJONUJĄ ROZBIEŻNE CO DO SWEJ WYMOWY INTERPRETACJE WYDANE W TOŻSAMYM BĄDŹ ZBLIŻONYM STANIE FAKTYCZNYM. TO SAMO ODNOSI SIĘ DO ORZECZNICTWA SĄDOWEGO. WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ PRZY ROZBIEŻNYCH STANOWISKACH SĄDÓW, JAK I ORGANÓW ADMINISTRACJI NIE MOŻE BYĆ SAMO W SOBIE TRAKTOWANE JAKO ISTOTNE NARUSZENIE ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA W SPOSÓB BUDZĄCY ZAUFANIE DO ORGANU PODATKOWEGO.

MAJĄC NA WZGLĘDZIE WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE POWYŻEJ OKOLICZNOŚCI WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU, NA PODSTAWIE ART. 151 p.p.s.a., ODDALIŁ SKARGĘ.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.