I SA/Gd 333/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2503018

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 czerwca 2018 r. I SA/Gd 333/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Kraus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 14 lutego 2018 r. nr (...) w sprawie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku akcyzowego za miesiące od lipca do grudnia 2014 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

"A" Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (dalej zwana jako "Skarżąca") reprezentowana przez pełnomocnika będącego pracownikiem spółki, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 14 lutego 2018 r. w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku akcyzowego za miesiące od lipca do grudnia 2014 r.

Zarządzeniem z dnia 12 kwietnia 2018 r. Pełnomocnik Skarżącej został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi, poprzez złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu Skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi oraz złożenia dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu, określającego umocowanie do reprezentowania Skarżącej, z pouczeniem, że nieuczynienie zadość wezwaniu w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Ponadto zarządzeniem z tej samej daty wezwano Pełnomocnika Skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 32.666, 00 zł z pouczeniem, że nieuczynienie zadość wezwaniu w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe zarządzenia została uznana za doręczoną w dniu 4 maja 2018 r.

Do dnia 25 maja 2018 r. nie uiszczono wpisu sądowego w wysokości 32.666,00 zł. (notatka urzędowa z dnia 28 maja 2018 r.). W zakreślonym terminie nie usunięto również braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej w skrócie p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak stanowi z kolei art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych. Stosownie do art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie Skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia należnego wpisu. Przesyłka, zawierająca przedmiotowe zarządzenia, została przesłana na wskazany adres Pełnomocnika Skarżącej i po dwukrotnym, prawidłowym jej awizowaniu została uznana za doręczoną z dniem 4 maja 2018 r. (vide zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki) w trybie art. 73 § 4 p.p.s.a.

W związku z powyższym, termin do uiszczenia należnego w sprawie wpisu oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał w dniu 11 maja 2018 r. Wpis taki nie został uiszczony, a braki formalne skargi nie zostały usunięte, a zatem zakreślony termin upłynął bezskutecznie.

Mając na uwadze ww. stan faktyczny i prawny, Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.