Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1165990

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 22 maja 2012 r.
I SA/Gd 311/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Kwarcińska.

Sędziowie: NSA Alicja Stępień (spr.), WSA Bogusław Woźniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 maja 2012 r. sprawy ze skargi E. C. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług

1.

uchyla zaskarżoną interpretację indywidualną;

2.

określa, że zaskarżona interpretacja indywidualna nie może być wykonana;

3.

zasądza od Ministra Finansów na rzecz skarżącego kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 listopada 2011 r. E.C. złożył do ministra finansów wniosek, uzupełniony w dniach 30 listopada oraz 8, 12 i 19 grudnia 2011 r., o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało, że skarżący zamierza dokonać dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych (zespołów szkół). Koordynacją zakupu dla tych placówek, zgodnie ze swoją właściwością, kieruje "A". W dokumentach przetargowych są precyzyjnie podane miejsca dostaw. Nie ma żadnej wątpliwości, że jest to dostawa do placówek oświatowych. Przed dostawą skarżący będzie posiadał zamówienie z placówek oświatowych potwierdzone przez organ nadzorujący daną placówkę, ponieważ zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a)

uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b)

optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

Placówka oświatowa i organ ją nadzorujący nie może odmówić takiego zamówienia, ponieważ nie byłoby to zgodne z postanowieniem powyższej ustawy. Nabywcą przedmiotowego sprzętu komputerowego będzie "a", który kupuje go dla wymienionych szkół. Sprzęt będzie bezpośrednio do nich dostarczony. W związku z dostawą będzie wystawiona faktura, na której będzie wskazany "płatnik", tj. ww. "A" oraz "odbiorcy", tj. szkoły. Po dostawie kopia faktury i kopia zamówień zostaną przekazane do właściwego urzędu skarbowego.

Pytanie zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczyło kwestii: czy przy dostawach sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych można zastosować stawkę podatku w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze zm.), nawet w przypadku, gdy dana placówka oświatowa nie jest bezpośrednim płatnikiem za ten sprzęt i dostawa zostanie dokonana za pośrednictwem jednostki nadzorującej?

W złożonym wniosku oraz jego uzupełnieniach, skarżący zawarł stanowisko, iż dokonując przedmiotowej dostawy ma prawo do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%, ponieważ jest to dostawa do placówek oświatowych, na co wskazuje umowa i fakt, że szkoły są faktycznymi odbiorcami sprzętu komputerowego. Wskazał, iż jest to zgodne z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług (dostawa sprzętu komputerowego wymienionego w załączniku nr 8 ustawy). Wskazał również, że w momencie dostawy będzie posiadał zamówienia ze szkół, potwierdzone przez organ je prowadzący. Wskazał również, że w momencie dostawy będzie posiadał zamówienia ze szkół, potwierdzone przez organ je prowadzący. Na poparcie swojego stanowiska powołał wyroki sądów administracyjnych, które odnosiły się do spornej kwestii.

W interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2011 r. Dyrektor izby skarbowej działając w imieniu ministra finansów, uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe. Wskazał, że stanowisku skarżącego przeczy gramatyczna wykładnia cytowanego przepisu.

Nie zgadzając się z rozstrzygnięciem organu, w dniu 30 grudnia 2011 r., skarżący złożył wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, w którym zarzucił, iż stanowisko organu wyrażone w uzasadnieniu interpretacji jest niezgodne z prawem i nie zapewnia jednolitego stosowania prawa przez organy podatkowe.

Dyrektor izby skarbowej, działając w imieniu ministra finansów, w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, stwierdził brak podstaw do zmiany indywidualnej interpretacji.

W złożonej za pośrednictwem dyrektora izby skarbowej skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego w Gdańsku, skarżący wniósł o zmianę interpretacji indywidualnej, jako niezgodnej z prawem i dotychczasowym orzecznictwem sądów administracyjnych, oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

Skarżący zarzucił zaskarżonej interpretacji, iż jest nierzetelna, ponieważ całkowicie pomija orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i naczelnego sądu administracyjnego w analogicznych sprawach, a ponadto w uzasadnieniu interpretacji organ zmienił stan faktyczny podany we wniosku.

Ustosunkowując się do zarzutów skargi minister finansów podkreślił, iż argumentacja zawarta w uzasadnieniu wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2011 r., jest prawidłowa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki sąd administracyjny w gdańsku zważył, co następuje:

Skarga jest uzasadniona albowiem zaskarżona interpretacja została wydana z naruszeniem przepisów prawa materialnego.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia l stycznia 2011 r. Do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku. Tak, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się 3 dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych - przy zachowaniu warunków, których mowa w ust. 13-15.

Według art. 43 ust. 9 ustawy, przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe placówki opiekuńczo - wychowawcze.

Stosownie do art. 83 ust. 13 ustawy, opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% podlegają towary wymienione w załączniku nr 8 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0%.

W załączniku tym wymieniono:

1.

jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych.

2.

drukarki.

3.

skanery.

4.

urządzenia komputerowe do pism braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących).

5.

urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

W myśl art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy, dokonujący dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem posiadania stosownego zamówienia stwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami - w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a). zgodnie z ust. 15 tego artykułu, dostawca obowiązany jest przekazać kopię dokumentów, których mowa w ust. 14, do właściwego urzędu skarbowego.

Z powołanych regulacji wynika, że podstawą do zastosowania preferencyjnej, 0% stawki podatku od towarów i usług przy dostawach sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych, jest przede wszystkim to, aby dostawa dokonana była dla powyższych placówek, a towary będące przedmiotem transakcji należały do grup towarowych wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto wymagane jest spełnienie dodatkowego warunku posiadania zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową.

Mając na uwadze powyższe, za błędny należy uznać pogląd wyrażony przez Ministra Finansów, że skoro - jak wskazał skarżący - nabywcą sprzętu komputerowego będzie "A", a nie placówki oświatowe (szkoły), nie zostanie spełniony warunek określony w treści tej regulacji, uprawniający do zastosowania preferencyjnej stawki podatku. Uznano bowiem, że nie ma znaczenia fakt, że fizycznie sprzęt zostanie dostarczony szkołom, a "A" będzie podmiotem finansującym jego zakup.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 u.p.t.u., stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

a)

dla placówek oświatowych,

b)

dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego ich przekazania placówkom oświatowym - przy zachowaniu warunków, o których mowa w ust. 13-15 tej normy.

Z przepisu tego wynika, że stawka ta ma zastosowanie do dostaw sprzętu komputerowego między innymi dla placówek oświatowych.

Wykładnię przepisu określającego warunki stosowania stawki 0% należy powiązać z wykładnią przepisu podstawowego określającego tę stawkę. Wykładnia systemowa wewnętrzna wskazuje zaś, że stawka ta ma zastosowanie do dostaw sprzętu komputerowego nie do placówek oświatowych, jak to słusznie zauważył skarżący, a dla placówek oświatowych. Istotne jest więc przede wszystkim to, by sprzęt taki był przeznaczony dla placówki oświatowej.

Wyrażając tak sformułowany pogląd sąd rozstrzygający niniejszą sprawę podzielił stanowisko zaprezentowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 listopada 2009 r., (sygn. akt I FSK 1304/08) a także w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 18 marca 2008 r., (sygn. akt I SA/Kr 882/07).

Oznacza to, że uznać należy, iż wykładnia przepisu art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z 2004 r., o podatku od towarów i usług nie powinna w żadnym wypadku prowadzić do wniosku, iż dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych (w przypadkach warunkujących zastosowanie stawki 0%) może nastąpić wyłącznie bezpośrednio dla placówek oświatowych, czy też dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych poprzez nieodpłatne przekazanie tego sprzętu placówkom oświatowym. Ze znajdującego się w lit. a) cytowanego przepisu sformułowania: "dla placówek oświatowych" należy wyprowadzić wniosek, iż opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 0% powinna podlegać dostawa sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych dokonana tak w sposób bezpośredni (wskutek realizacji złożonego przez samą placówkę oświatową zamówienia), jak i pośredni, np. poprzez organ nadzorujący daną placówkę oświatową. Powyższy przepis nie uzależnia bowiem zastosowania stawki VAT 0% od tego, kto nabył sprzęt komputerowy, ale na rzecz, kogo nastąpiła jego dostawa.

Skoro - jak wynika ze stanu faktycznego - zamówienie z placówek oświatowych zostało potwierdzone przez organ nadzorujący - jak tego wymaga - przepis art. 83 ust. 1 pkt 26 i ust. 14 pkt 1 ustawy z 2004 r., o podatku od towarów i usług, to spełnione zostały wszelkie warunki przewidziane przez ustawodawcę dla zastosowania "zerowej" stawki podatku VAT.

Mając to na uwadze sąd uznał, że zachodzą przesłanki do uchylenia zaskarżonej interpretacji (art. 146 § 1 p.p.s.a.). W wyroku zawarto także orzeczenia, o których mowa w art. 152 i art. 200 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.