Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1797268

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 21 września 2015 r.
I SA/Gd 296/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E.C. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 10 grudnia 2014 r., (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2009 r. postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 13 maja 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę E.C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 10 grudnia 2014 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za marzec 2009 r. Odpis wyroku z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu 6 lipca 2015 r.

Pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 31 sierpnia 2015 r. pełnomocnik skarżącej złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu wniosku pełnomocnik wyjaśnił, że nie miał możliwości dotrzymania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w związku z chorobą, co potwierdzają załączone do wniosku zaświadczenia. Wskazał również, że po ustaniu przyczyny uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej ponownie zachorował, a zatem złożenie wniosku o przywrócenie terminu stało się możliwe dopiero w przedmiotowej dacie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej w skrócie p.p.s.a.), czynność podjęta w postępowaniu sądowym przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jednakże sąd, na wniosek strony, która nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, postanowi o przywróceniu terminu (art. 86 § 1 cyt. ustawy).

Przepisy art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a. stanowią z kolei, że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Przy czym w piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Przesłankami uzasadniającymi przywrócenie terminu są więc:

* zachowanie siedmiodniowego terminu do złożenia wniosku, liczonego od daty ustania przyczyny uchybienia terminu,

* uprawdopodobnienie okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu,

* dokonanie - równocześnie ze złożeniem wniosku - czynności, do dokonania której terminowi uchybiono.

Koniecznym warunkiem uwzględnienia wniosku o jakim mowa w art. 86 § 1 p.p.s.a. jest zachowanie siedmiodniowego terminu do jego złożenia, liczonego od dnia ustania przyczyny uchybienia. Niedochowanie powyższego terminu skutkuje obligatoryjnym odrzuceniem wniosku, o czym wprost stanowi art. 88 p.p.s.a. Postanowienie Sądu w tym przedmiocie może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie ustanie przyczyny uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej wiązać należy z dniem 9 sierpnia 2015 r., tj. z dniem, kiedy zakończył się okres przebywania przez pełnomocnika skarżącej na zwolnieniu lekarskim, uniemożliwiającym mu sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej. Tym samym od dnia następującego po tym dniu tj. od 10 sierpnia 2015 r. należy liczyć siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, a zatem upływał on w dniu 16 sierpnia 2015 r. Złożenie zatem wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w dniu 31 sierpnia 2015 r. (data stempla pocztowego z przesyłki zawierającej wniosek) oznacza, że nastąpiło ono z przekroczeniem 7 dniowego terminu.

Okoliczności uzasadniającej ustanie przyczyny uchybienia terminu nie można przy tym wiązać, jak sugeruje to pełnomocnik strony, z dniem 24 sierpnia 2015 r., czyli z dniem, w którym zakończył się drugi okres przebywania przez pełnomocnika na zwolnieniu lekarskim i dopiero od tego dnia liczyć siedmiodniowy termin do złożenia wniosku. Należy bowiem zauważyć, że pełnomocnik skarżącej przebywał na zwolnieniu lekarskim dwukrotnie - pierwszy raz w okresie od 31 lipca do 9 sierpnia 2015 r. (zaświadczenie k. 154) a drugi w okresie od 17 sierpnia do 24 sierpnia 2015 r. (zaświadczenie k. 153). Z przedłożonych przez pełnomocnika zaświadczeń wynika zatem, że nie przebywał on na zwolnieniu lekarskim nieprzerwanie od 31 lipca do 24 sierpnia 2015 r., albowiem pomiędzy okresem pierwszego i kolejnego zwolnienia wystąpił okres przerwy trwający 7 dni. W ocenie Sądu, stan chorobowy, który był przyczyną nieterminowego sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej, ustał zatem w dniu 9 sierpnia 2015 r., a nie w dacie wskazywanej przez pełnomocnika. Zważywszy bowiem na fakt, że bezpośrednio po tej dacie nie zostało wystawione kolejne zaświadczenie potwierdzające niezdolność pełnomocnika do świadczenia pracy przyjąć należy, iż począwszy od dnia 10 sierpnia 2015 r. rozpoczął swój bieg 7 dniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Pełnomocnik nie przebywając zatem w okresie od 10 do 16 sierpnia 2015 r. na zwolnieniu lekarskim, miał możliwość, aby właśnie w tym czasie sporządzić wniosek o przywrócenie terminu. Zwrócić przy tym należy uwagę, że siedmiodniowy okres do złożenia wniosku o przywrócenie terminu zakończył swój bieg zanim u pełnomocnika, ponownie stwierdzono niezdolność do pracy. Kolejne zaświadczenie potwierdza bowiem stan choroby uniemożliwiający podejmowanie pełnomocnikowi czynności zawodowych dopiero od dnia 17 sierpnia 2015 r.

Na marginesie należy dodać, że odpis wyroku z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi w dniu 6 lipca 2015 r., a nie na początku sierpnia, jak to zostało wskazane w treści złożonego wniosku.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na mocy art. 88 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.