I SA/Gd 2068/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2960928

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2020 r. I SA/Gd 2068/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Rischka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2020 r. zażalenia J. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 marca 2020 r. o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 11 września 2019 r. nr (...) w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

J. M. - dalej jako "Skarżący" wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 11 września 2019 r. w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Postanowieniem z dnia 3 marca 2020 r. tut. Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a.") odrzucił skargę, albowiem z zakreślonym terminie Skarżący nie uzupełnił braków formalnych skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy (karta 27 akt sądowych) wynika, że wobec nieobecności adresata, doręczyciel w dniu 10 marca 2020 r. pozostawił w oddawczej skrzynce pocztowej awizo. Z adnotacji znajdującej się na wskazanym ZPO wynika, że Skarżący odebrał przesyłkę pocztową zawierającą wskazane postanowienie z dnia 3 marca 2020 r. w dniu 25 marca 2020 r., natomiast pismo zawierające zażalenie na to postanowienie nadał w placówce pocztowej w dniu 1 kwietnia 2020 r. (kopia koperty w aktach sprawy - karta 29).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 65 § 1 p.p.s.a. Sąd dokonuje doręczeń m.in. przez pocztę.

Zgodnie z art. 73 § 1 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2. Zgodnie z art. 73 § 2 zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe.

Zgodnie natomiast z § 3 powołanego przepisu w przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy.

Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 (art. 73 § 4).

Mając na uwadze treść art. 73 p.p.s.a. Sąd stwierdził, że przesyłkę pocztową zawierającą postanowienie z dnia 3 marca 2020 r. uznano za doręczoną Skarżącemu w dniu 24 marca 2020 r., albowiem w tym dniu upłynął czternastodniowy termin od daty pierwszego awizowania, które miało miejsce w dniu 10 marca 2020 r.

Zdaniem Sądu postanowienie z dnia 3 marca 2020 r. zostało doręczone Skarżącemu zastępczo w dniu 24 marca 2020 r., a zatem ustawowy termin do wniesienia zażalenia upływał w dniu 31 marca 2020 r. Późniejsze odebranie pisma nie wywiera skutku, że zostało ono doręczone w dniu odebrania, gdy wcześniej nastąpił już skutek doręczenia na zasadzie art. 73 § 4 p.p.s.a.

W związku z tym uznać należało, że składając w dniu 1 kwietnia 2020 r. w urzędzie pocztowym pismo zawierające zażalenie na postanowienie z dnia 3 marca 2020 r., Skarżący uczynił to 1 dzień po upływie ustawowego terminu.

Zgodnie z art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej (art. 197 § 2 p.p.s.a.).

Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione powyżej okoliczności Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.