Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2489246

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 17 maja 2018 r.
I SA/Gd 198/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Gorzeń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G.C.-T. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 19 grudnia 2017 r. Nr (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od spadków i darowizn postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku wydanego w dniu 18 kwietnia 2018 r. w sprawie I SA/Gd 198/18.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę G.C.-T. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 19 grudnia 2017 r., nr (...).

W piśmie z dnia 18 kwietnia 2018 r. T.T. wniósł o sporządzenie uzasadnienia powyższego orzeczenia.

Następnie zarządzeniem z dnia 19 kwietnia 2018 r. T.T. został zobowiązany do usunięcia braku formalnego wniosku o sporządzenie uzasadnienia poprzez złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni, pod rygorem pominięcia czynności procesowych (art. 44 § 2). Powyższe zarządzenie zostało doręczone T.T. w dniu 23 kwietnia 2018 r. (k.60).

W piśmie z dnia 30 kwietnia 2018 r. T.T. wskazał, że potwierdza zgodę na swoje działanie w imieniu żony G.C.-T.

Zgodnie z art. 141 § 2 p.p.s.a. w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku.

Zgodnie zaś z art. 36 p.p.s.a. pełnomocnictwo może być:

1)

ogólne - do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi;

2)

do prowadzenia poszczególnych spraw;

3)

do niektórych tylko czynności w postępowaniu.

Zgodnie z art. 44 § 1 p.p.s.a. sąd może dopuścić tymczasowo do podjęcia naglącej czynności osobę niemogącą przedstawić pełnomocnictwa. Z kolei § 2 stanowi, iż sąd wyznaczy równocześnie termin, w ciągu którego osoba działająca bez pełnomocnictwa powinna je złożyć albo przedstawić zatwierdzenie swojej czynności przez stronę. Jeżeli termin upłynął bezskutecznie, sąd pominie czynności procesowe tej osoby.

Na gruncie niniejszego postępowania należało uznać, że T.T. nie wykonał zobowiązania Sądu w przedmiocie wykazania umocowania do działania w imieniu skarżącej, wobec czego jego czynności należało pominąć, a w konsekwencji odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

Jak wynika z akt sprawy, T.T. na rozprawie w dniu 18 kwietnia 2018 r. złożył udzielone mu przez żonę G.C.T. upoważnienie (k.46) do uczestniczenia w jej imieniu, w posiedzeniu WSA w Gdańsku w sprawie I SA/Gd 198/18 w dniu 18 kwietnia 2018 r.

Mając na uwadze przepisy dotyczące pełnomocnictw w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz treść wyżej wskazanego upoważnienia, T.T. nie był legitymowany do występowania do sądu w wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Pełnomocnictwo udzielone T.T. ograniczone jest bowiem do uczestnictwa w posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2018 r. Sąd nie miał zatem podstaw do rozszerzania treści tego pełnomocnictwa, a w konsekwencji do uznania T.T. za umocowanego do dokonywania innych czynności procesowych. Badając treść udzielonego pełnomocnictwa, należało je uznać za pełnomocnictwo do niektórych tylko czynności w postępowaniu w sprawie w rozumieniu art. 36 p.p.s.a.

Na marginesie należy wskazać, że T.T. został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych poprzez złożenie pełnomocnictwa, czego nie uczynił.

Wobec braku legitymacji do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia T.T., Sąd orzekł na podstawie art. 141 § 2 p.p.s.a. a contrario.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.