Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2144077

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 7 listopada 2016 r.
I SA/Gd 197/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od sierpnia 2012 r. do marca 2013 r. postanawia 1.odrzucić zażalenie, 2.zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu od zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 197/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił sprzeciw skarżącej spółki od postanowienia referendarza sądowego z dnia 24 maja 2016 r.

W dniu 30 sierpnia 2016 r. skarżąca spółka wniosła za pośrednictwem poczty zażalenie na postanowienie z dnia 4 sierpnia 2016 r.

Postanowieniem z dnia 14 września 2016 r. Sąd odrzucił zażalenie skarżącej spółki.

Odpis ww. postanowienia wraz z pouczeniem o trybie i terminie wniesienia zażalenia został doręczony skarżącej w dniu 27 września 2016 r.

Kwestionując postanowienie Sądu z dnia 14 września 2016 r., strona skarżąca pismem z dnia 4 października 2016 r. wniosła zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718) - dalej zwanej: "p.p.s.a."., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia (art. 194 § 2 p.p.s.a.). W myśl z art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2.

Jak stanowi art. 178 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie strona skarżąca wniosła zażalenie po upływie terminu do jego wniesienia.

Wskazać należy, że zaskarżone postanowienie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 27 września 2016 r. A zatem siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenia upłynął w dniu 4 października 2016 r. Tymczasem zażalenie wniesiono w dniu 13 października 2016 r. (data stempla pocztowego), a więc z uchybieniem terminu do jego wniesienia.

Z powyższych względów zażalenie z dnia 4 października 2016 r. jako wniesione z uchybieniem ustawowego terminu należało odrzucić, o czym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a.

W punkcie 2 sentencji niniejszego postanowienia Sąd na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł o zwrocie stronie skarżącej kwoty 100 złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od zażalenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.