Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675621

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 4 maja 2015 r.
I SA/Gd 190/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. S. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na opisaną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 listopada 2014 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na wydanie w dniu 30 stycznia 2015 r. decyzji w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., Poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", uchylającej zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji i stwierdzającą nadpłatę w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. w kwocie 800 zł. W konsekwencji skarga została uwzględniona w całości.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 4 lutego 2015 r., którego odpis doręczono skarżącemu w dniu 25 lutego 2015 r., wezwano skarżącego do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu od skargi w kwocie 100 zł, pod rygorem jej odrzucenia.

Pomimo wezwania wpis nie został uiszczony w wyznaczonym terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Do wszczęcia postępowania sądowego niezbędne jest skuteczne wniesienie skargi, tj. takie, które pozwala stwierdzić, że skarga spełnia wymagane przepisami prawa wymogi formalne, bez których nadanie jej właściwego biegu nie jest możliwe. Jednym z warunków skutecznego wniesienia skargi do sądu jest uiszczenie wpisu sądowego.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeżeli pismem tym jest skarga, to przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu sąd wydaje postanowienie o odrzuceniu skargi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie odpis zarządzenia, zawierającego wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, został skutecznie doręczony skarżącemu w dniu 25 lutego 2015 r., a zatem siedmiodniowy termin do jego wykonania upływał z dniem 4 marca 2015 r. Skarżący w zakreślonym terminie nie dopełnił nałożonego na niego obowiązku procesowego.

Odnosząc się zaś do wniosku Dyrektora Izby Skarbowej o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., należy zauważyć, że merytoryczne rozpatrzenie takiego wniosku dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy skarga nie zawiera braków, uniemożliwiających nadanie jej dalszego biegu. Jeżeli skarga zawiera takie braki, to sąd skargę odrzuca. W tych okolicznościach badanie wniosku o umorzenie postępowania sądowego na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. może mieć miejsce tylko wtedy, gdy skarga została wniesiona skutecznie.

W realiach rozpoznawanej sprawy skarga obarczona jest wadą w postaci braku wymaganego prawem wpisu sądowego, co uniemożliwia jej nadanie dalszego biegu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.