Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978580

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 10 lutego 2016 r.
I SA/Gd 1850/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 21 września 2015 r., nr (...) w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz dokonania zabezpieczenia na majątku postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

E.P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 21 września 2015 r., w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz dokonania zabezpieczenia na majątku.

Zarządzeniem z dnia 18 grudnia 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 500 zł z pouczeniem, że nieuczynienie zadość wezwaniu w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe zarządzenie została doręczona stronie w dniu 4 stycznia 2016 r. Zakreślony termin upłynął bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej w skrócie p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W niniejszej sprawie skarżący został wezwany do uiszczenia należnego wpisu i pouczony o skutkach nie zastosowania się do tego wezwania. Przesyłka zawierająca przedmiotowe zarządzenie została doręczona w dniu 4 stycznia 2016 r. (vide zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki - k. 13). Tym samym termin do uiszczenia należnego w sprawie wpisu od skargi upływał w dniu 11 stycznia 2016 r. Wpis taki nie został uiszczony, a zatem zakreślony termin upłynął bezskutecznie.

Mając na uwadze ww. stan faktyczny i prawny, Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.