Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978576

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 10 lutego 2016 r.
I SA/Gd 1818/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Wojtynowska (spr.).

Sędziowie NSA: Elżbieta Rischka, Małgorzata Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 10 lutego 2016 r. sprawy ze skargi W.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 8 października 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 rok oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.