Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978574

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 15 lutego 2016 r.
I SA/Gd 1816/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 września 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 rok postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić stronie skarżącej wpis sądowy uiszczony od skargi w kwocie 500 zł (pięćset złotych).

Uzasadnienie faktyczne

P.B., reprezentowany przez radcę prawnego, wniósł do tutejszego Sądu skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 28 września 2015 r. w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 rok.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 8 grudnia 2015 r., doręczonym pełnomocnikowi w dniu 4 stycznia 2016 r., wezwano stronę skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Termin do uzupełnienia braku formalnego skargi upłynął bezskutecznie w dniu 11 stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Biorąc pod uwagę, że w niniejszej sprawie, pomimo stosownego wezwania, w wyznaczonym terminie strona nie uzupełniła braku formalnego skargi, Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł jak w pkt 1 postanowienia.

Jednocześnie na mocy art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd w punkcie drugim postanowienia orzekł o zwrocie wpisu sądowego uiszczonego od skargi podlegającej odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.