Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978565

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 16 grudnia 2015 r.
I SA/Gd 1787/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Wojtynowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi "A" Sp. z o.o. z/s w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 26 marca 2014 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia:

1.

umorzyć postępowanie w sprawie,

2.

zasądzić od Dyrektora Izby Celnej w Gdyni na rzecz skarżącej kwotę 1.583 zł (tysiąc pięćset osiemdziesiąt trzy złote) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na ww. decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 26 marca 2014 r., w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 637/14 tut. Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), z uwagi na fakt, że rozstrzygnięcie analizowanej sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego.

Pismem z dnia 27 października 2015 r. Dyrektor Izby Celnej wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania i o umorzenie postępowania skargowego w przedmiotowej sprawie wyjaśniając, że w oparciu o treść art. 54 § 3 p.p.s.a., uwzględnił skargę w całości, a decyzją z dnia 26 października 2015 r. uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

W tej sytuacji postanowieniem z dnia 30 listopada 2015 r. Sąd podjął postępowanie w niniejszej sprawie, zarządzając jednocześnie o wpisaniu jej do repertorium pod nowy numer, wskutek czego nadano jej nową sygnaturę I SA/Gd 1787/15.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Stosownie do art. 54 § 3 powołanej ustawy, organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W niniejszej sprawie Dyrektor Izby Celnej decyzją z dnia 26 października 2015 r. uwzględniając w całości skargę strony, uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji.

Podstawą rozstrzygnięcia był przepis art. 54 § 3 p.p.s.a., który pozwala w ramach autokontroli w sytuacji zaskarżenia decyzji do sądu administracyjnego uwzględnić skargę w całości i uchylić zaskarżoną decyzję.

Skorzystanie przez organ, którego akt zaskarżono, z przewidzianego w art. 54 § 3 p.p.s.a. prawa autokontroli podejmowanych aktów czyni wywołane skargą postępowanie bezprzedmiotowym z uwagi na to, że nastąpiło wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej decyzji a to skutkuje brakiem przedmiotu postępowania przed sądem administracyjnym. To z kolei, jak już wyżej wskazano, prowadzi do umorzenia postępowania.

W świetle powyższych okoliczności, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzeczono jak w pkt 1 sentencji.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania sądowego (pkt 2 sentencji) znajduje oparcie w treści art. 201 § 1 p.p.s.a., w myśl którego zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie koszty postępowania sądowego stanowią uiszczony przez skarżącą wpis od skargi w wysokości 366 zł, 17 zł tytułem uiszczonej opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa oraz wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 1.200 zł ustalone zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.