Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978550

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 21 grudnia 2015 r.
I SA/Gd 1757/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Kwarcińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 17 września 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku od spadków i darowizn postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gdańsku z 1 grudnia 2015 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podanie wartości zaskarżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Doręczenie powyższego wezwania nastąpiło 9 grudnia 2015 r. Zatem termin wyznaczony skarżącemu do usunięcia braków formalnych złożonego wniosku upłynął bezskutecznie 16 grudnia 2015 r.

Skarżący nie uzupełnił braków formalnych w terminie; pismo z dnia 15 grudnia 2015 r. zostało osobiście złożone dopiero w dniu 17 grudnia 2015 r. (k. 18 i 19 akt sądowych).

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Ze względu na to, że termin zakreślony do usunięcia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie 16 grudnia 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.