I SA/Gd 1737/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2552719

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 września 2018 r. I SA/Gd 1737/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Aleksandra Rynduch-Szczawińska po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata M. R. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi M. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uchylenia składki na ubezpieczenie zdrowotne postanawia: przyznać od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - adwokatowi M. R. kwotę 221,40 brutto (słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych czterdzieści groszy) za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 7 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę M. J. na wyżej opisaną decyzję.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 19 lipca 2018 r. referendarz sądowy przyznał skarżącej prawo pomocy w niniejszej sprawie przez ustanowienie adwokata.

Okręgowa Rada Adwokacka (...) pismem z dnia 6 sierpnia 2018 r. wyznaczyła na pełnomocnika skarżącej z urzędu adwokata M. R.

Pełnomocnik z urzędu w terminie właściwym dla wniesienia środka zaskarżenia od ww. wyroku sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej i w dniu 7 września 2018 r. wniósł o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, jednocześnie oświadczając, iż koszty te nie zostały uiszczone w całości ani w części.

Na podstawie art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej jako p.p.s.a.), wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714, dalej jako rozporządzenie).

W myśl § 2 rozporządzenia koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

1)

opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz

2)

niezbędne i udokumentowane wydatki adwokata ustanowionego z urzędu.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wyznaczonemu adwokatowi, który nie prowadził sprawy w pierwszej instancji, przysługuje 75% opłaty określonej w punkcie 1, nie mniej niż 120 zł.

W niniejszej sprawie ze względu na jej przedmiot właściwa jest opłata określona w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, która wynosi 240 zł.

Zatem do wysokości należnego pełnomocnikowi wynagrodzenia za dokonaną czynność ze względu na to, że nie prowadził sprawy w I instancji, zastosowanie będzie miała opłata równa 75% z 240 zł, czyli w kwocie 180 zł.

Opłatę tę podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 3 rozporządzenia.

Tym samym należne pełnomocnikowi wynagrodzenie za pomoc prawną udzieloną z urzędu przysługuje (po podwyższeniu o obowiązującą 23% stawkę VAT) w wysokości 221,40 zł brutto (180 zł + 41,40 zł).

Z tych względów referendarz sądowy, działając na podstawie art. 250 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.