I SA/Gd 1702/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2241882

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 lutego 2017 r. I SA/Gd 1702/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski.

Sędziowie: NSA Małgorzata Gorzeń (spr.), WSA Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na rozprawie sprawy ze skargi T.B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 17 października 2016 r. Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia 17 października 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 21 lipca 2016 r., określającą T.B. zobowiązanie w podatku dochodowym z tytułu odpłatnego zbycia udziału wynoszącego 1/6 części we współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w dniu 16 września 2010 r., przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Od powyższej decyzji T.B. wywiodła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzuciła naruszenie m.in. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. dalej zwana "p.p.s.a.") sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zagadnienie wstępne (prejudycjalne) występuje w sytuacji, w której uprzednie rozstrzygnięcie określonego zagadnienia, które występuje w sprawie, może wpływać na wynik toczącego się postępowania, co w rezultacie uzasadnia celowość wstrzymania czynności w postępowaniu sądowoadministracyjnym do czasu rozstrzygnięcia tej istotnej kwestii.

W rozpoznawanej sprawie podstawą wydania decyzji i podstawą skargi jest przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., który stanowi, że źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a)

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b)

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c)

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d)

innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przy czym spór między organami a skarżącą T.B. sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: czy przedmiotowy udział 1/6 części we współwłasności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego T.B. nabyła w 1974 r. razem z małżonkiem - z którym pozostawała w ustawowej współwłasności majątkowej małżeńskiej, na podstawie przydziału ww. lokalu, czy dopiero w 2007 r. w wyniku spadkobrania po zmarłym 23 lutego 2007 r. małżonku.

Obydwie strony na poparcie swojego stanowiska w przedmiocie interpretacji art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f. wskazały wyroki NSA i WSA.

Sądowi z urzędu wiadomym jest, że Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 30 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3874/14, na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, tj.: Czy według art. 10 ust. 1, pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest również odpłatne zbycie nieruchomości lub prawa nabytych do majątku wspólnego, w przypadku gdy zbycie ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym na podstawie dziedziczenia nastąpiło nabycie przez małżonka pozostałego przy życiu udziału w nieruchomości lub w prawie nabytych do majątku wspólnego, ponad własny udział po ustaniu wspólności majątkowej na skutek śmierci drugiego z małżonków, w sytuacji gdy od nabycia nieruchomości lub prawa przez obojga małżonków do majątku wspólnego minęło pięć lat?

Od rozstrzygnięcia powyższego zagadnienia prawnego, tożsamego z istotą sporu w rozpoznawanej sprawie, zależeć będzie zatem dokonana przez WSA w Gdańsku kontrola legalności zaskarżonej w sprawie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej.

Zgodnie bowiem z art. 269 § 1 p.p.s.a., podjęta w trybie art. 187 § 1 i 2 p.p.s.a. uchwała, ma wynikającą z art. 269 § 1 p.p.s.a. ogólną moc wiążącą, przepis ten nie pozwala żadnemu składowi sądu administracyjnego rozstrzygnąć innej spawy w sposób sprzeczny ze stanowiskiem zawartym w uchwale powiększonego składu NSA. Skład, który nie podziela wspomnianego stanowiska, może jedynie ponownie przedstawić dane zagadnienie odpowiedniemu składowi powiększonemu.

Mając powyższe na uwadze WSA, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zawiesił postępowanie w sprawie do czasu rozpoznania przez NSA ww. zagadnienia prawnego.

DSz

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.