Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2144076

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 7 listopada 2016 r.
I SA/Gd 1687/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 17 lipca 2015 r. nr (...) w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 2 lutego 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę L. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 17 lipca 2015 r. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z powodu nieuiszczenia przez skarżącą w ustawowym terminie wpisu sądowego od skargi.

Naczelny Sąd Administracyjny, postanowieniem z dnia 5 maja 2016 r. sygn. akt II FZ 241/16 oddalił zażalenie skarżącej na ww. orzeczenie.

Wnioskiem z dnia 16 sierpnia 2016 r., uzupełnionym w dniu 6 września 2016 r., strona skarżąca zwróciła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

W dniu 15 września 2016 r. wniosek ten został przekazany do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku celem nadania biegu.

Postanowieniem z dnia 6 października 2016 r. Sąd odrzucił wniosek skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że skarżąca złożyła przedmiotowy wniosek z przekroczeniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa w art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718) - dalej zwanej: "p.p.s.a.". Ponadto skarżąca w ustawowym terminie - 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu nie dokonała - jak wymaga tego art. 87 § 4 p.p.s.a.- czynności, której nie spełniła w terminie, tj. nie uiściła należnego wpisu od skargi w kwocie 200 zł.

Pismem z dnia 20 października 2016 r. skarżąca złożyła kolejny wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, wskazując, że przyczyną nieuiszczenia wpisu w terminie był brak zawiadomienia o obowiązku jego uiszczenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.). Nadto, we wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.).

Stosownie do art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Zdaniem Sądu, strona skarżąca nie zachowała wskazanego siedmiodniowego terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu.

Należy wskazać, co podkreślał Sąd w uzasadnieniu postanowienia z dnia 6 października 2016 r., że w rozpoznawanej sprawie ustanie przyczyny uchybienia terminu do uiszczenia wpisu od skargi należy wiązać z datą 24 lutego 2016 r., kiedy to skarżącej doręczono odpis postanowienia dotyczącego odrzucenia skargi. Zatem od dnia następującego po dniu 24 lutego 2016 r. rozpoczął bieg siedmiodniowy termin do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu i upływał on z dniem 2 marca 2016 r. W tym stanie rzeczy kolejny wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego - jako złożony w dniu 20 października 2016 r. (data stempla pocztowego) - należy uznać za spóźniony.

Mając na względzie przytoczone wyżej okoliczności Sąd, na podstawie art. 88 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.