Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720638

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 11 września 2019 r.
I SA/Gd 1545/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 11 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi M.G. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 25 czerwca 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

M.G., reprezentowany przez pełnomocnika, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 25 czerwca 2019 r. w przedmiocie odmowy ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2019 r.

Zarządzeniem z dnia 23 sierpnia 2019 r. pełnomocnik został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem jej odrzucenia, poprzez złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

Przesyłka zawierająca powyższe zarządzenie została doręczona pełnomocnikowi w dniu 2 września 2019 r. (k. 18). Zakreślony termin upłynął bezskutecznie.

W piśmie z dnia 3 września 2019 r. pełnomocnik strony cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - dalej w skrócie p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych. Stosownie do art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącego został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi wskazanego w zarządzeniu z dnia 23 sierpnia 2019 r. i pouczony o skutkach nie zastosowania się do tego wezwania. Przesyłka zawierająca przedmiotowe zarządzenie została doręczona pełnomocnikowi w dniu 2 września 2019 r. (vide zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki - k. 18). W związku z powyższym siedmiodniowy termin do uzupełnienia braku formalnego skargi upływał w dniu 9 września 2019 r. Zakreślony termin upłynął bezskutecznie, albowiem brak formalny skargi nie został uzupełniony.

Dodania wymaga przy tym, że w niniejszej sprawie, po wezwaniu do uzupełnienia braku formalnego, pełnomocnik cofnął skargę. Jakkolwiek cofnięcie skargi wiąże sąd i obliguje do umorzenia postępowania, co wynika z treści art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a. to jednak w rozpoznawanej sprawie, wobec nieuzupełnienia braku formalnego, skargę należało odrzucić. Dopuszczalność cofnięcia skargi aktualizuje się bowiem dopiero wówczas, gdy skarga została skutecznie wniesiona czyli między innymi uzupełniono istniejące braki formalne wniesionego środka zaskarżenia.

W związku z powyższym Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł o odrzuceniu skargi.

.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.