Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509179

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 12 czerwca 2018 r.
I SA/Gd 1507/17

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Aleksandra Rynduch-Szczawińska po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata W. M. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi k.c. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie opłaty targowej postanawia: przyznać od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - adwokatowi W. M. kwotę 73,80 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) tytułem wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji.

Uzasadnienie faktyczne

Prawomocnym postanowieniem referendarza sądowego z dnia 11 stycznia 2018 r. przyznano skarżącemu k.c. prawo pomocy w niniejszej sprawie przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

Pismem z dnia 8 lutego 2018 r. Okręgowa Rada Adwokacka (...) wyznaczyła na pełnomocnika skarżącego z urzędu adwokata W. M.

Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę na wyżej opisaną decyzję. Jak wynika z protokołu rozprawy, za skarżącego stawił się wyznaczony adwokat, który wniósł uchylenie zaskarżonej decyzji oraz o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu, jednocześnie oświadczając, iż nie zostały one uiszczone w żadnej części.

Na podstawie art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej jako p.p.s.a.), wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714, dalej jako rozporządzenie).

W myśl § 2 rozporządzenia koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują: 1) opłatę ustaloną zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz 2) niezbędne i udokumentowane wydatki adwokata ustanowionego z urzędu.

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest należność pieniężna w kwocie 86 zł. W konsekwencji w sprawie ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia właściwa jest opłata określona w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. a w zw. z § 8 pkt 1 rozporządzenia, która wynosi 60 zł.

Opłatę tę podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług wyliczoną według stawki podatku obowiązującej dla tego rodzaju czynności na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, zgodnie z brzmieniem § 4 ust. 3 rozporządzenia.

Tym samym należne pełnomocnikowi wynagrodzenie za pomoc prawną udzieloną z urzędu przysługuje (po podwyższeniu o 23% stawkę VAT) w wysokości 73,80 zł brutto (60 zł + 13,80 zł).

Z tych względów referendarz sądowy, działając na podstawie art. 250 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.