Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2195450

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 4 stycznia 2017 r.
I SA/Gd 1489/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska (spr.).

Sędziowie WSA: Krzysztof Przasnyski, Irena Wesołowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 4 stycznia 2017 r. sprawy ze skargi K. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 27 sierpnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego postanawia:

1.

umorzyć postępowanie;

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 (sto) zł tytułem uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 stycznia 2017 r. pełnomocnik strony skarżącej cofnął skargę na zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 27 sierpnia 2013 r. odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z art. 60 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) dalej "p.p.s.a." skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postępowanie umorzył.

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd orzekł o zwrocie wpisu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.