Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1675620

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 4 maja 2015 r.
I SA/Gd 1459/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 1 września 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. postanawia zwrócić skarżącemu wpis od skargi w kwocie 100 zł (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę P. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 1 września 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

W świetle art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym (art. 232 § 2 ustawy).

Z uwagi na powyższe okoliczności, należało zwrócić uiszczony w dniu 7 stycznia 2015 r. wpis od skargi, o czym Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.