Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1560416

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2014 r.
I SA/Gd 1459/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 1 września 2014 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. postanawia

1.

odrzucić skargę.

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

P. S. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 1 września 2014 r. (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

Decyzja organu II instancji została doręczona skarżącemu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 9 września 2014 r. W decyzji zawarto pouczenie, iż stronie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej.

W dniu 7 października 2014 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) skarżący, działając przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł na powyższą decyzję skargę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 10 października 2014 r., w dniu 13 października 2014 r. skarga została przekazana przez Sąd do Dyrektora Izby Skarbowej celem nadania jej prawidłowego biegu. Skarga ta wpłynęła do siedziby organu odwoławczego w dniu 14 października 2014 r., po czym została przekazana do Sądu wraz z odpowiedzią na skargę w dniu 14 listopada 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej "p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 p.p.s.a.).

Zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji publicznej oznacza, że w przypadku jej wniesienia bezpośrednio do sądu administracyjnego, sąd ten powinien przekazać skargę właściwemu organowi administracji publicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi, określonego w art. 53 § 1-3 p.p.s.a., decyduje wówczas data jej nadania przez sąd pod adresem właściwego organu administracji publicznej. Takie stanowisko jest przyjęte i utrwalone w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2010 r., sygn. akt II FSK 1983/09, postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 16 września 2009 r., sygn. akt III SA/Łd 427/09).

Zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 9 września 2014 r. Termin do złożenia skargi upłynął zatem z dniem 9 października 2014 r. Skarżący, działając przez profesjonalnego pełnomocnika wniósł skargę bezpośrednio do Sądu w dniu 7 października 2014 r., z pominięciem przewidzianego przez ustawę pośrednictwa organu, którego akt jest przedmiotem skargi. W takim przypadku należało ocenić terminowość złożenia skargi według daty jej nadania przez Sąd do organu, które nastąpiło w dniu 13 października 2014 r. i która to data jest datą wniesienia skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Stosownie do art. 58 § 3 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Z uwagi na to, że skarga w niniejszej sprawie została wniesiona po terminie, Sąd na podstawie wyżej wskazanych przepisów orzekł jak w punkcie 1 sentencji.

O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.