Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720684

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 5 września 2019 r.
I SA/Gd 1438/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Wojtynowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 5 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.K. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 4 czerwca 2019 r., nr (...) w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący S.K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 4 czerwca 2019 r. w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2018 rok.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braku formalnego skargi przez podanie numeru PESEL oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, w terminie 7 dni od doręczenia zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została doręczona skarżącemu w dniu 8 sierpnia 2019 r.

Termin wyznaczony do usunięcia braku formalnego skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego upłynął bezskutecznie w dniu 16 sierpnia 2019 r. - przy uwzględnieniu zasady wynikającej z art. 83 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", dzień 15 sierpnia 2019 r. był bowiem dniem ustawowo wolnym od pracy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd. Jak natomiast stanowi art. 58 § 1 pkt 3 tejże ustawy, sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych.

W niniejszej sprawie wyznaczony stronie siedmiodniowy termin do usunięcia braku formalnego skargi i uiszczenia wpisu sądowego, upłynął bezskutecznie w dniu 16 sierpnia 2019 r. Skarżący nie uiścił wpisu sądowego, ani nie uzupełnił braku formalnego skargi.

W tej sytuacji Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a., odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.