Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2901347

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 5 września 2011 r.
I SA/Gd 1360/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 5 września 2011 r. na posiedzeniu niejawnym skargi A S.A. w G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 22 listopada 2010 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty podatku akcyzowego za sierpień 2004 r. postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.