Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549168

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 3 grudnia 2014 r.
I SA/Gd 1305/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 3 września 2014 r. U.K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 23 lipca 2014 r., nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 października 2014 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi poprzez wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia w terminie siedmiu dni, licząc od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Z powodu nieobecności adresata przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została awizowana dwukrotnie: po raz pierwszy w dniu 22 października 2014 r. i po raz rugi w dniu 30 października 2014 r. Następnie przesyłka ta została zwrócona do nadawcy.

Skarżąca nie uzupełniła braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 215 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) zwanej dalej p.p.s.a., w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty. Skarga jest pismem inicjującym postępowanie sądowe i w związku z tym powinna czynić zadość wymaganiom dla pism w postępowaniu sądowym. Niepodanie wartości przedmiotu zaskarżenia, od którego zależy wysokość wpisu, stanowi niedochowanie wymogów formalnych pisma procesowego, w rozumieniu art. 49 § 1 p.p.s.a. Brak taki podlega usunięciu w sposób przewidziany w tym przepisie, zaś jego nieusunięcie w terminie siedmiodniowym, w przypadku gdy wniesione pismo procesowe jest skargą, skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. (zob. postanowienie NSA z 21 października 2011 r., sygn. akt II FSK 2040/11, opublikowane http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

W rozpoznawanej sprawie zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia braku formalnego skargi, wraz z pouczeniem o skutkach niezastosowania się do wezwania, zostało skutecznie doręczone stronie skarżącej, w trybie art. 73 p.p.s.a. z dniem 5 listopada 2014 r. a więc z upływem ostatniego dnia 14-dniowego okresu pozostawienia pisma w placówce pocztowej (art. 73 § 4 ww. ustawy).

Termin do uzupełnienia braku formalnego skargi upłynął bezskutecznie z dniem 19 listopada 2014 r.

Niewskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia pomimo wezwania skutkowało odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 49 § 1 i w zw. z art. 215 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.