Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802666

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 7 listopada 2017 r.
I SA/Gd 1299/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Stępień.

Sędziowie WSA: Janina Guść, Marek Kraus (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I w trybie uproszczonym w dniu 7 listopada 2017 r. sprawy ze skargi T. G. na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 lipca 2017 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.