I SA/Gd 1237/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2380692

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 października 2017 r. I SA/Gd 1237/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.R. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 14 czerwca 2017 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do listopada 2012 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

P.R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 14 czerwca 2017 r., w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do listopada 2012 r.

Zarządzeniem z dnia 31 sierpnia 2017 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu w wysokości 15.712 zł z pouczeniem, że nieuczynienie zadość wezwaniu w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe zarządzenie została doręczona stronie w dniu 7 września 2017 r. Zakreślony termin upłynął bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) - dalej w skrócie p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W niniejszej sprawie skarżący został wezwany do uiszczenia należnego wpisu i pouczony o skutkach nie zastosowania się do tego wezwania. Przesyłka zawierająca przedmiotowe zarządzenie została doręczona stronie w dniu 7 września 2017 r. (vide zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki k. 67). W związku z powyższym, termin do uiszczenia należnego w sprawie wpisu upływał w dniu 14 września 2017 r. Wpis taki nie został uiszczony, a zatem zakreślony termin upłynął bezskutecznie.

Mając na uwadze ww. stan faktyczny i prawny, Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.