Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1609917

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 6 maja 2013 r.
I SA/Gd 1203/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Elżbieta Rischka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. i M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 sierpnia 2012 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości postanawia odrzucić sprzeciw A. K. od postanowienia referendarza sądowego z dnia 6 marca 2013 r.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 6 marca 2013 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku odmówił skarżącej A. K. przyznania prawa pomocy.

Przesyłka zawierająca odpis ww. postanowienia wraz z pouczeniem o terminie i sposobie jego zaskarżenia została doręczona skarżącej w dniu 15 marca 2013 r. (dowód: potwierdzenie odbioru, k. 84). W pouczeniu tym wskazano jednoznacznie, że sprzeciw wniesiony po terminie zostanie odrzucony.

W dniu 25 marca 2013 r. (dowód: data stempla pocztowego na kopercie) skarżąca wniosła pismo procesowe zatytułowane zażalenie, z którego treści wynika, iż w istocie jest to sprzeciw od powyższego postanowienia referendarza sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 259 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a. - od zarządzeń i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8, strona albo adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy mogą wnieść do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zarządzenia lub postanowienia.

Z kolei w myśl art. 259 § 2 p.p.s.a. sprzeciw wniesiony po terminie sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie wskazany wyżej siedmiodniowy termin dla złożenia sprzeciwu upłynął bezskutecznie z dniem 22 marca 2013 r., natomiast skarżąca dokonała tej czynności procesowej w dniu 25 marca 2013 r., a więc z uchybieniem ustawowego terminu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na mocy powołanego art. 259 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.