Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2749425

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 6 grudnia 2019 r.
I SA/Gd 117/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M.P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 lipca 2019 r. o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi W.P. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia 7 listopada 2018 r. nr (...) w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił skargę W.P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 listopada 2018 r. w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Przesyłkę zawierającą odpis postanowienia doręczono M.P. w dniu 25 lipca 2019 r. (k. 33). Przesyłka zawierająca zażalenie została nadana przesyłką poleconą w dniu 2 sierpnia 2019 r. (koperta k. 36).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej w skrócie zwana p.p.s.a., zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia enumeratywnie wymienione w treści przywołanego przepisu. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 194 § 2 p.p.s.a.). Natomiast z mocy art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Jak wynika z akt sprawy, przesyłka zawierająca postanowienie z dnia 8 lipca 2019 r. została doręczona uczestniczce postępowania w dniu 25 lipca 2019 r. (vide zwrotne poświadczenie odbioru przesyłki - k. 33). Tym samym, siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenia upływał w dniu 1 sierpnia 2019 r. Ponieważ przesyłka zawierająca zażalenie została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 2 sierpnia 2019 r. (vide koperta k. 36), należało uznać, że wniesienie zażalenia nastąpiło z uchybieniem przepisanego terminu.

Mając powyższe na względzie, Sąd na mocy art. 178 p.p.s.a. w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. postanowił o odrzuceniu zażalenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.