Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855373

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 14 października 2014 r.
I SA/Gd 1165/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 14 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 20 czerwca 2013 r., nr (...) w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2009 rok i dokonania zabezpieczenia na majątku postanawia: podjąć zawieszone postępowanie

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.