Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2884171

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 28 lutego 2012 r.
I SA/Gd 1132/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Kwarcińska.

Sędziowie NSA: Alicja Stępień, Joanna Zdzienicka-Wiśniewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 28 lutego 2012 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 24 sierpnia 2011 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 rok oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.