I SA/Gd 1127/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3120377

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 lutego 2021 r. I SA/Gd 1127/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Stępień.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.T. na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 września 2020 r., nr (...) w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

P.T. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 września 2020 r., w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Zarządzeniami z dnia 11 grudnia 2020 r. pełnomocnik strony został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podanie numeru PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do ich posiadania albo posiadają go nie mając takiego obowiązku, złożenia pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi oraz do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł z pouczeniem, że nieuczynienie zadość wezwaniu w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia skutkować będzie odrzuceniem skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe zarządzenia została doręczona pełnomocnikowi w dniu 11 stycznia 2021 r. Zakreślony termin upłynął bezskutecznie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) - dalej w skrócie p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd. Jak stanowi z kolei art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych. Stosownie do art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącego został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz do uiszczenia należnego wpisu i pouczony o skutkach nie zastosowania się do tego wezwania. Przedmiotowe zarządzenia zostały doręczone pełnomocnikowi strony w dniu 11 stycznia 2021 r. (vide zwrotne potwierdzenie odbioru przesyłki k. 25). W związku z powyższym, termin do uiszczenia należnego w sprawie wpisu oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał w dniu 18 stycznia 2021 r. Wpis taki nie został uiszczony, a braki formalne nie zostały usunięte, a zatem zakreślony termin upłynął bezskutecznie.

Mając na uwadze ww. stan faktyczny i prawny, Sąd na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., orzekł o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.