Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2903687

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 1 grudnia 2011 r.
I SA/Gd 1107/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. T. i J. T. o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 29 sierpnia 2011 r., sygn. akt (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 rok postanawia: odmówić zawieszenia postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.