I SA/Gd 1067/11 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871055

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 września 2013 r. I SA/Gd 1067/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 2 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Cz.G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 1 sierpnia 2011 r., nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) postanawia: podjąć postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.