Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2863082

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
I SA/Gd 1058/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 listopada 2010 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r. postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.