Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729879

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 8 czerwca 2015 r.
I SA/Gd 1006/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Tomaszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia W.K. na postanowienie z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1006/12, w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi W.K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 23 kwietnia 2011 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 r. postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1006/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił zażalenie W.K. wniesione na postanowienie tego Sądu z dnia 17 listopada 2014 r.

Pismem z dnia 4 marca 2015 r. skarżący złożył dwie kserokopie zażalenia na powyższe postanowienie.

Zarządzeniem z dnia 10 marca 2015 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych zażalenia przez podpisanie obu nadesłanych kserokopii zażalenia - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Pismem z dnia 7 kwietnia 2015 r. skarżący nadesłał jedną podpisaną kserokopię zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a., zażalenie, oprócz dodatkowych warunków, powinno przede wszystkim czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym. Takie wymagania przewidziane zostały w Rozdziale 1 Działu III ww. ustawy. Przede wszystkim każde pismo strony powinno zawierać jej podpis (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.). Ponadto, zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a., do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika. Jak natomiast stanowi art. 47 § 2 p.p.s.a., odpisami w rozumieniu § 1 mogą być także uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki poczty elektronicznej.

Wniesione w dniu 4 marca 2015 r. zażalenie nie spełniało wskazanych wymogów. Skarżący złożył bowiem dwa egzemplarze kserokopii zażalenia. Samo zażalenie nie zawierało zatem podpisu skarżącego, a jego odpis nie był uwierzytelnioną fotokopią.

Z art. 49 § 1 p.p.s.a. wynika, iż w wypadku, gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku natomiast zażalenia, jeżeli strona w wyznaczonym terminie nie uzupełni jego braków, to zgodnie z art. 178 w zw. z art. 197 § 2 powołanej ustawy sąd wojewódzki odrzuci je na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych zażalenia wskazanych w zarządzeniu z dnia 10 marca 2015 r. poprzez podpisanie obu nadesłanych kserokopii zażalenia. Podpisanie obu kserokopii było konieczne dla uznania, że brak formalny zażalenia polegający na braku podpisu strony wymaganego przez art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. został usunięty oraz że fotokopia zażalenia została uwierzytelniona zgodnie z wymogami art. 47 § 2 p.p.s.a.

W odpowiedzi na to wezwanie skarżący nadesłał jedynie uwierzytelnioną fotokopię zażalenia, tj. kserokopię zażalenia z adnotacją "odpis" i podpisem "za zgodność". Skarżący nie nadesłał natomiast podpisanego zażalenia. Nie można w związku z tym uznać, że wszystkie braki formalne zażalenia z dnia 4 marca 2015 r. zostały usunięte. W zarządzeniu z dnia 10 marca 2015 r. wskazano na dwa braki formalne zażalenia, a skarżący uzupełnił tylko jeden z nich. Nieuzupełnienie braku formalnego zażalenia poprzez jego podpisanie powoduje konieczność jego odrzucenia na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na mocy art. 178 w związku z art. 197 § 2 oraz na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.