Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2029744

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 8 kwietnia 2016 r.
I SA/Bk 876/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Wydziału I: Tomasz Oleksicki po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku doradcy podatkowego A. D. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) lipca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zaległości z tytułu IV raty łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r. i umorzenia postępowania w sprawie odsetek od tego zobowiązania. postanawia - przyznać doradcy podatkowemu A. D. wynagrodzenie za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w wysokości 147,60 zł (sto czterdzieści siedem 60/100 złotych).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przyznał J. G. prawo pomocy w zakresie ustanowienia doradcy podatkowego. Stosownie do powyższego, Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyznaczyła do prowadzenia niniejszej sprawy doradcę podatkowego A. D. (k. 21).

Doradca podatkowy A. D. sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 17 lutego 2016 r. oddalającego skargę J. G.

(k. 59 - 61), wnosząc o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w zakresie sporządzenia wzmiankowanej opinii, które to nie zostały zapłacone w jakiejkolwiek części (k. 56 - 57).

Zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. Nr 270, z późn. zm.) wyznaczony doradca podatkowy otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności doradców podatkowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Stosownie do treści § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. Nr 31, poz. 153) wynagrodzenie doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądem administracyjnym w drugiej instancji za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, jeśli sprawę prowadził ten sam doradca podatkowy wynosi 50% kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1, nie mniej jednak niż 120 zł. Zatem biorąc pod uwagę, że stawka minimalna określona w ust. 1 pkt 2 w niniejszej sprawie wynosi 240 zł, stawka za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 120 zł. Stawkę tę zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności (23%), co w konsekwencji daje kwotę 147,60 zł.

W tej sytuacji, stosując przepisy art. 250 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz § 3 ust. 2 pkt 2 i ust. 1 pkt 2 oraz § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego..., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.